Prysmian
Prysmian

Table of Contents

 • Bakgrunn for utregninger
 • Beregning for Energybeviist løsning
 • Eksempel på utregning av Eco-løsning

Bakgrunn for utregningerTop

Cable App bruker korreksjonsfaktorer som er definert i NEK 400:2018 – Tabell 52A-1/2 og 52B-1/21.
Dette gir mulighet for å skreddersy beregninger etter forlengingsmetode, installasjonsdetaljer og kabelspesifikasjoner.

Følgende verdier er brukt som grunnlag i beregningene, disse er hentet fra et utvalg tabeller i NEK 400:2018 og er som følger:


Parameter Verdi
Temperatur i luft 30°C
Temperatur i jord/bakke 20°C
Standard installasjonsdybde (for kabler installert i bakken) 0.7m
Motstand i jord (for kabler installert i bakken) 2.5 K.m/W


Beregning for Energibevisst løsning Top

Følgende informasjon er veiledende for energi-effektivitet og danner grunnlaget for utregningene som er gjort i CableApp for å finne energibevisste løsninger.

Kalkuleringene gjøres i utgangspunktet med faktorer som vi har lagt inn. Faktorer for strømpris kan endres individuelt under «Instillinger» i CableApp menyen, men faktoren for CO2-mix er gitt av NVE.

Alle utregninger som omfatter potensiell besparelse av CO2 eller NOK i form av redusert strømforbruk er kun veiledende. Prysmian Group tar ingen ansvar for eventuelle feil i utregningene.

I følge Joules Lov, vil en leder som frakter strøm alltid generere varme (termisk energi)

Den termiske energien som produseres i en cabel er gitt ved følgende formel:

EP = n/c • R • L • I² • t/1000

Der:

Ep produsert energi (energitap til varme i kabelen) [kWh]
n antall ledere i bruk (2 for en-fase/dc elelr 3 for tre-fase)
c antall kabler per fase
R motstand i leder [Ω / km]
L kabel lengde [km]
I spenning [A]
t tid [h (timer)]

Dersom tverrsnittet (S) på en kabel øker, vil en effekt av dette være lavere motstand (R) i kabelen gitt av kabelen frakter samme spenning, vil det dermed føre til lavere energitap (EP).
Denne energibesparelsen kan omgjøres til besparelser i kr ift. energiforbruk eller redusert utlsipp gitt ved CO2-ekvivalenter.

Ved å øke tverrsnittet på kabelen vil kabelen bli noe dyrere fordi en større kabel blant annet krever mer materialer for å produsere, men installatøren kan tjene inn den økte kostnaden på følgende besparelser:

  - Lavere strømregninger
  - Redusert CO2-utslipp
  - Lengre levetid på kabelen som følge av lavere temperatur i kabelen
  - Bedre kapasitet i kabelen til å tåle kort-tids økning av strømføring
  - Mulighet for å øke load i kretsen uten å bytte kabel i fremtiden


En gjeldene regel er at kabler ikke bære den samme spenningen (l) til en hver tid, ettersom etterspørselen for strøm varierer igjennom dagen og året.

Vi bruker derfor faktoren Gjennomsnittelig spenningsnivå (I ') like 75% av l, men andre verdier kan velges under "Settings".

  100% I (alltid full kapasitet utnyttet)
  40% I (bolig)
  60% I (offentlig område)
  75% I (næring/industri)
  Other % (annet)

SettingsMenu-AvgUsage

Dermed vil energibesparelsen (EA) ved å øke tverrsnittet og redusere motstanden i kabelen fra (R2) til (R1) være:

EA = n/c • (R1-R2) • L • (%U • I)² • t/1000

Etter at energibesparelsen er utregnet kan man videre regne ut økonomiske besparelser i norske kroner (Akr) eller redusert klimautslipp (ACO2) gitt ved CO2-ekvivalenter. Du kan selv endre faktoren for kr/kWh (strømpris) under «Instillinger». Utslipp av kg CO2 per kg kWh (CO2-faktor) er gitt ved Norges Vassdrag og Energidirektorat sine beregner av Norges energimiks og kan ikke endres. Standard for strømpris er gitt ved SSB sine gjennomsnittelig strømpris for 2019 og NVE sin anbefalt faktor for Norges Netto kraftmix i 2019:Strømpris 1,15 kr/kWh (kan endres under "Instillinger")
CO2 Utslipp 0,52 kg CO2 / kWh (Gitt av NVE, kan ikke endres)


Slik kan du endre faktoren for strømpris under "Instillinger":SettingsMenu-AvgUsage


Eksempel på utregning av Eco-løsning Top

For å vise fremgangsmåten for beregningen legger vi ved en gjennomgang av regnemetoden i det gitte eksempelet:

System - Tre-fase; L: 130 m; l: 268A
Cable Type - IFSI MC Cu
Installasjonsmetode - Metode E (NEK 400 Tabell 52B-12, Metode E)
App foreslår teknisk tverrsnitt - 95mm² copper conductor

For å regne besparelsene må vi vurdere oppsidene av å øke tverrsnittet til neste mulige størrelse, altså fra 95mm² til 120mm².

Fra IEC 60228:


Fra IEC 60228

I dette tilfellet bruker formelen verdiene som er hentet fra tverrsnittet til den tekniske løsningen (R1=95mm²) og Eco-løsningen (R2=120mm²).
For enkelhets skyld atar vi at kablene vil jobbe under like temepraturer, i virkeligheten vil kabelen med lavere tverrsnitt operere under høyere temperaturer enn den med større tverrsnitt.
Dermed vil utregningene i være et konservativt estimat av de faktiske besparelsene:

I utregningen antar vi årlig bruk der tid (t) er gitt ved 365 dager x 24 timer = 8760 timer.

Vi antar at gjennomsnittelig bruk (I’) er 75% (defult verdi i appen, kan endres under innstillinger).

Basert på dette kan vi regne ut årlig besparelse ved å øke tverrsnittet fra 95mm² til 120mm².


EA = (n/c x (R95 - R120) x L x (%U x I')² x t) / 1,000
= (3/1 x (0,231 - 0,183) x 0,13 x (0,75 x 268)² x 8760) / 1000
= 6625 kWh

Videre bruker vi strømbesparelsen på å regne ut besparelser i kr og i utslipp av CO2.


Akr = 6625 kWh * 1,15 kr/kWh
= kr 7618 per år

ACO2 = 6625 kWh * 0,52 kg CO2/kWh
= 3445 kg CO2 per år

prysmianlogo