Prysmian
Prysmian

Betingelser og Vilkår

Applikationen CableApp (også kaldet ”appen") er udviklet som et hjælpemiddel til valg af det mest passende Prysmian-kabel, som opfylder brugerens krav. Dataene og resultaterne er af informativ karakter og er blevet udvalgt og verificeret med stor omhu.

Beregningerne, som CableApp tilbyder, udregnes med stor omhu. Appen benytter brugerinformationen og matematiske og tekniske modeller samt den teknologi, som var tilgængelig ved skabelse af servicen. Selvom appen er udviklet og vil blive vedligeholdt med stor omhu og ekspertise, er appen udelukkende en vejledende hjælp. Brugeren benytter derfor CableApp på egen risiko. Brugeren skal benytte sin egen faglige viden og ekspertise, når de anvender appen samt til valg og anvendelse af produkter.

Under hensyntagen til de forudgående erklæringer, er Prysmian Group og dets datterselskaber (også benævnt "Group") ikke maksimalt tilladeligt juridisk ansvarlig, i henhold til gældende lovgivning for direkte eller indirekte tab, ansvar, skader eller andre omkostninger af enhver art. Herunder også misligholdelse af kontrakt og erstatning (inklusiv ubegrænset uagtsomhed) på grund af skadesløshed eller nogen anden måde, uanset om der er tale om krav fra tredjepart, som et resultat af at have benyttet CableApp.

Derfor er Prysmian Group ikke erstatningsansvarlig for skader til juridiske enheder, organisationer eller personer, som er et resultatet af brug af CableApp. Dette gælder for skader af enhver art, herunder, men ikke begrænset til: tab af goder, tab af fortjeneste og indtægter, biologisk skade, skader som følge af omkostninger til genaktivering eller udskiftning eller andre lignende direkte eller indirekte omkostninger samt for omkostninger, der er formodes at være relateret til brugen af CableApp.

I alle tilfælde, herunder og ovenfor, accepterer brugeren det fulde ansvar for at benytte CableApp med de potentielle civile, kriminelle eller juridiske konsekvenser, som kan være et resultat af brugen af appen.

Intet i denne aftale begrænser eller udelukker ethvert ansvar, som ikke kan lovligt begrænses, herunder og ikke begrænset til nogen af parternes ansvar for svig og fejlagtig repræsentation, død eller personskade der opstår, som følge af uagtsomhed.


Cable App Privatlivspolitik

Denne fortrolighedspolitik sigter mod at beskrive behandlingen af personlige data, der udføres af Prysmian S.p.A, i dens rolle som datakontroller (i det følgende "Kontroller" eller "Virksomheden"), i forbindelse med brug af CableApp, der er tilgængelig både som en mobil applikation og webside (www.cableapp.com).

Bemærk, at denne politik er gældende for alle brugere, som navigerer eller anvender appen eller på anden måde interagerer med indhold og services, som er tilgængelige via denne (i det følgende benævnt "brugeren").

Behandlingen af brugernes personoplysninger finder sted i fuld overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder forordningen (EU) 2016/679 ("GDPR").

1. KATEGORIER AF PERSONDATA INDSAMLING
Således indsamles og behandles personlige data fra CableApp:

(A) TRAFIKDATA
Computersystemerne og softwareprocedurerne, som anvendes til at drive CableApp, henter under deres almindelige virke, visse personlige data, hvis transmission er implicit ved brug af Internettets kommunikationsprotokoller.
Disse informationer omfatter: IP-adresse, browsertype, operativsystem, domænenavn og websiteadressen hvorfra du har logget på eller af, oplysninger om de sider, som bruger besøger, adgangstidspunkt, varighed af brugers ophold på enkelte sider, analyse af den interne navigationssti og andre parametre, som vedrører brugerens operativsystem og computeromgivelser.
Disse tekniske IT-data indsamles udelukkende i aggregeret og ikke umiddelbart identificerbar form. De vil kunne blive anvendt til at fastslå ansvar, i tilfælde af hypotetisk kriminalitet mod sitet eller på forespørgsel fra offentlige myndigheder.

(B) REGISTRERINGSDATA
Brugerne skal lade sig registrere (eller logge på), før de får adgang til og kan anvende Cable App. I denne fase indsamles kun de data, som er nødvendige for at give kontrolleren mulighed for korrekt at levere de services, der er forbundet med CableApp (f.eks. E-mail, adgangskode, nationalitet og sprog).
Hvis brugeren foretrækker, at virksomheden ikke indsamler deres personlige data, opfordres de til ikke at fortsætte med registreringen og ikke at benytte appen.

(C) FRIVILLIGE DATA
Ud over obligatoriske registreringsdata, kan brugeren frit beslutte at levere yderligere valgfri data (f.eks. ansættelsesfirma, firmastørrelse, køn, fødselsår m.v.), som vil blive behandlet af virksomheden for at forbedre de services, der tilbydes brugeren.
Under alle omstændigheder kan brugerne til enhver tid, tilføje eller ændre i deres personline indstillinger, ved udfylde den specifikke formular, der er tilgængelig i appen.

2. FORMÅL OG LOVHJELM FOR DATABEHANDLING
CableApp er designet med det primære mål at levere et professionelt og nemt værktøj, som kan hjælper brugeren med at vælge den bedste type kabelføringsløsning afhængigt af installationsmetode, for eksempel ved at reducere omkostninger eller øge CO2-besparelser.
I alle henseender er CableApp i henhold til GDPR, designet til at minimere indsamlingen af personoplysninger samt at udelukke behandlingen af disse data i alle tilfælde, når formålet beskrevet nedenfor, kan opnås med andre midler eller anonyme data.

• trafikdata indsamles med det ene formål at sikre, at appen fungerer korrekt. Disse data er strengt nødvendige for levering af Servicen, , og deres behandling kræver derfor ikke brugerens samtykke;

• registreringsdata indsamles for at give brugeren adgang til appen og give virksomheden mulighed for at tilbyde servicen; i deres fravær er Kontrolleren ikke i stand til at levere servicen til brugeren. Derfor kræver behandlingen af registreringsdata ikke brugerens samtykke;

• yderligere valgfri data indsamles og behandles kun efter brugers specifikke samtykke til markedsføring og profilering. Flere detaljeret:

  1. Ansættelsesvirksomhed og dets størrelse, køn og fødselsår, ønske om marketingmaterialer og andre valgfri data må behandles, hvis de leveres med brugerens forudgående og specifikke samtykke til formålet:
    1. at sende salgsfremmende og kommerciel kommunikation til brugeren. Bemærk, at markedsføringsannoncer kan leveres via e-mail, selv i mangel af den registreredes specifikke samtykke, så længe de vedrører produkter og services, der ligner den/dem, der tidligere er købt af brugeren fra virksomheden;
    2. at sende personlig og målrettet salgsfremmende kommunikation til brugeren, baseret på deres brug af appen.

Punkt a og b beskrevet ovenfor, kan ikke udføres i fravær af brugerens specifikke og adskilte samtykke. I tilfælde af, at den registrerede ikke giver samtykke til modtagelse af Nyhedsbrev og Marketinginformationer, vil kontrolleren være forhindres i at fremsende disse til brugeren.

Derudover kan personoplysninger indsamlet via appen behandles til følgende formål:

• Derudover kan personoplysninger indsamlet via appen behandles til følgende formål;

• overholde af forpligtelser i henhold til gældende love og anmodninger samt krav fra myndigheder.
Såfremt indsamlede data i fremtiden også vil blive brugt til andre formål end de ovenfor beskrevne, er det selskabets pligt både, at give tilstrækkelig information til brugeren om sådanne nye formål (for at muliggøre gennemsigtighed og brugerbevidsthed) samt at sikre sig et gyldigt retsgrundlag (såsom brugerens samtykke) hvor det er nødvendigt, for at gennemføre den relevante databehandling.

3. DATABEHANDLINGSMETODER OG DATABESKYTTELSE
Personoplysninger indsamles og behandles lovligt i henhold til ovennævnte formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Databehandling kan foregå både manuelt og elektronisk eller ved hjælp af informationsteknologiske værktøjer, dog altid under tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer datasikkerhed og -fortrolighed. Dette er især med henblik på at reducere risikoen for utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller uautoriseret adgang til personoplysninger, der ikke er i overensstemmelse med indsamlingens formål.
Databehandlingen udføres under tilsyn af datakontrollanten, der er behørigt bemyndiget til at få adgang til og behandle dataene i overensstemmelse med de instruktioner, der er fastsat af selskabet og gældende lovgivning om databeskyttelse.

4. KOMMUNIKATION MED TREDJEPARTS FIRMAER
De personoplysninger, der indsamles via CableApp, vil ikke blive delt eller formidlet til tredjeparts firmaer. Skal data stilles til rådighed af selskabet til tredjepartsleverandører eller -partnere (såsom tjenesteudbydere, e-mail servere, hosting firmaer, it-virksomheder, kommunikationsbureauer m.v.) for at gøre det muligt for dem at udføre specifikke tjenester, der er forbundet med eller nødvendige for opfyldelsen af de ovennævnte formål, er det datakontrollantens ansvar at udpege sådanne tredjeparter som databehandler på grund af deres kapacitet, erfaring og pålidelighed og at give dem specifikke instruktioner vedrørende datasikkerheden.
En opdaterede liste over dataprocessorer kan til enhver tid fås ved at sende en skriftlig anmodning til selskabet som angivet nedenfor.
Det er indforstået, at brugernes personoplysninger skal meddeles tredjeparter, såfremt de er offentlige eller retlige myndigheder, for at overholde bindende krav eller anmodninger, i henhold til gældende lovgivning.

5. DATAOPBEVARING
Personlige data indsamlet via CableApp opbevares i et format, der sikrer at brugerens identifikation kun er tilgængelig så længe de opfylder de formål, for hvilke dataene oprindeligt er indsamlet.
Dette gælder også overholdelse af frister, der er fastsat i gældende love og forskrifter samt håndhævelse og beskyttelse af datakontrollantens rettigheder (i overensstemmelse med opbevaringsperioderne og lovbestemmelserne i loven), hvor det er nødvendigt. In particular, the data collected from the User which are processed for profiled marketing purposes will be retained for no longer than 24 months.
Når det ikke længere er nødvendigt i overensstemmelse med ovenstående, vil dataene blive slettet eller anonymiseret.

6. SEL AF DATA TIL UDLANDET
I betragtning af den internationale karakter af Prysmian Groups forretningsaktiviteter vil dataene blive overført og således behandlet af Prysmian selskaber i Europa - dog fortsat inden for de formål, der er beskrevet ovenfor.
I alle tilfælde, hvor dataene overføres til lande uden for EU, vil den relevante transmission være underlagt specifikke databeskyttelsesgarantier, som krævet i loven, f.eks. gennem vedtagelse af standardmodelklausuler som godkendt af Europa-Kommissionen eller andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

7. DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER
Brugeren kan til enhver tid udøve sine rettigheder, herunder:

a) at få adgang til deres personlige data, bevis for de formål, som kontrolløren har forfulgt, hvilke kategorier af data der er involveret, tredjeparts modtagere af data, den gældende opbevaringsperiode, eksistensen af automatiserede beslutningsprocesser

b) at have ukorrekte personoplysninger rettet straks

c) at slette sine data i de tilfælde, der er fastsat i loven

d) opnå begrænsninger til forarbejdning, hvor det er muligt

e) anmode om overførsel af de data, der leveres til controlleren, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, også til overførsel af sådanne data til en anden controller uden nogen hindring fra selskabet i alle situationer, hvor det kræves ved gældende lov

f) indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed

For at udøve disse rettigheder eller for yderligere oplysninger og præciseringer, skriv venligst til privacy@prysmiangroup.com.

8. DATAKONTROLLANTEN
Datakontrollanten er Prysmian S.p.A. - et selskab, med hovedkontor på Via Chiese 6 - 20126 Milano (Italien).
Den ansvarlige datakontroller kan kontaktes ved at skrive til privacy@prysmiangroup.com.

9. OPDATERING AF POLITIKKEN
Controller har ret til at ændre og / eller integrere denne privatlivspolitik over tid for at overholde nye lovbestemmelser og / eller inddrage nye funktioner og services.
Af denne grund inviteres hver bruger til regelmæssigt at besøge denne side. Nedenfor er fremhævet den dato, hvor den sidste version af denne politik er blevet uploadet.
prysmianlogo