Prysmian
Prysmian
English Version

TINGIMUSED

Rakendus CableApp (edaspidi ka: rakendus) on välja töötatud abivahendiks kõige sobivama, kasutaja vajadustele vastava Prysmiani kaabli valimiseks. Andmed ja tulemused on informatiivse iseloomuga.

Rakenduse pakutavate teenuste tulemusi arvutatakse väga hoolikalt. Rakendus kasutab praegu kättesaadavat teavet, matemaatilisi ja tehnilisi mudeleid ning teadmisi ja tehnoloogiat. Kuigi rakendust arendatakse ja hooldatakse väga hoolikalt ja asjatundlikult, jääb rakendus siiski ainult abivahendiks. Seetõttu kasutab kasutaja rakendust omal vastutusel. Kasutaja peab rakenduse kasutamiseks ning toote lõplikuks valimiseks ja kasutamiseks juhinduma omaenda erialastest teadmistest ja asjatundlikkusest.

Võttes arvesse eelnevaid avaldusi, ei vastuta Prysmian Group ja selle tütarettevõtted (edaspidi ka: Group) kehtivas seaduses lubatud maksimaalses ulatuses otseste või kaudsete kadude, kohustuste, kahjude või muude mistahes laadi kulude eest kas lepingu rikkumisest, lepinguvälisest rikkumisest (sealhulgas hooletusest), hüvitise korras või muul viisil, mis tuleneb või ei tulene kolmandate isikute nõuetest, mis tulenevad rakenduse kasutamisest või on sellega mingil viisil seotud.

Seetõttu ei vastuta Group juriidiliste isikute, organisatsioonide ega isikute kahjude eest, mis võivad tuleneda rakenduse kasutamisest. See kehtib mis tahes laadi kahjude kohta, sealhulgas kaotsiminek, saamata jäänud kasum ja tulu, bioloogiline kahju, taasaktiveerimise või asendamise kuludest tulenevad kahjud või muud sarnased otsesed või kaudsed kulud, isegi kulud, mis peaks olema seotud rakenduse kasutamisega.

Kõigil juhtudel, kaasa arvatud eespool mainitud, kuid mitte ainult, võtab kasutaja endale täieliku vastutuse rakenduse kasutamise eest ja võimalike tsiviil- või kriminaalõiguslike tagajärgede eest, mis võivad tuleneda rakenduse kasutamisest.

Selles lepingus sätestatu ei piira ega välista vastutust, mida ei saa õiguslikult piirata, sealhulgas kummagi poole vastutus pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest või nende hooletusest tuleneva surma või vigastuse eest.

CableAppi isikuandmete kaitse eeskirjad

Nendes isikuandmete kaitse eeskirjades selgitatakse, kuidas ja mis eesmärkidel töötleb Prysmian S.p.A vastutava töötlejana (edaspidi: vastutav töötleja / ettevõte) isikuandmeid seoses rakendusega CableApp (saadaval nii mobiilirakenduse kui ka veebisaidina (www.cableapp.com) ja selle kaudu.

Võtke arvesse, et see eeskiri kehtib kõigile, kes rakenduses navigeerivad ja/või seda kasutavad või puutuvad muul viisil kokku rakenduses kättesaadava sisu ja teenustega (edaspidi: kasutaja).

Kasutajate isikuandmete töötlemine on täielikult kooskõlas asjakohaste isikuandmete kaitse õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 (edaspidi: GDPR).

Nendes isikuandmete kaitse eeskirjades selgitatakse, kuidas ja mis eesmärkidel töötleb Prysmian S.p.A vastutava töötlejana (edaspidi: vastutav töötleja / ettevõte) isikuandmeid seoses rakendusega CableApp (saadaval nii mobiilirakenduse kui ka veebisaidina (www.cableapp.com) ja selle kaudu.

Nendes isikuandmete kaitse eeskirjades selgitatakse, kuidas ja mis eesmärkidel töötleb Prysmian S.p.A vastutava töötlejana (edaspidi: vastutav töötleja / ettevõte) isikuandmeid seoses rakendusega CableApp (saadaval nii mobiilirakenduse kui ka veebisaidina (www.cableapp.com) ja selle kaudu.

1. KOGUTAVATE ISIKUANDMETE LIIGID
Rakenduse kaudu kogutakse ja töödeldakse järgmiseid isikuandmeid:

(A) VÕRGULIIKLUSE ANDMED
Rakenduse käitamiseks vajalikud arvutisüsteemid ja tarkvaralised protseduurid vajavad õigeks toimimiseks mõningaid isikuandmeid, mille edastamiseks kasutatakse interneti sideprotokolle.

See andmete liik sisaldab järgmist: IP-aadressid, brauseri tüüp, operatsioonisüsteem, domeeninimi ja veebiaadressid, millelt te logite sisse või välja; kasutaja poolt veebisaidil vaadatud lehtede teave, juurdepääsu aeg, kasutaja poolt ühel lehel veedetud aeg, sisemise tee analüüs ja muud parameetrid, mis on seotud kasutaja operatsioonisüsteemi ja arvutikeskkonnaga.

Neid tehnilisi/IT-andmeid kogutakse ja kasutatakse ainult koondandmetena, mis ei võimalda kohest tuvastamist. Neid võidakse kasutada rakenduses või arvatavalt selle suhtes toime pandud kuritegude uurimiseks või pädevate asutuste nõudmisel.

(B) REGISTREERIMISANDMED
Andmesubjektid peavad enne rakendusele juurdepääsu saamiseks ja selle kasutamiseks registreeruma (või sisse logima). Selles etapis kogutakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud, et vastutav töötleja saaks rakendusega ühendatud teenuseid õigesti osutada (nt e-post, parool, kodakondsus ja keel).

Seega, kui kasutaja eelistab, et ettevõte ei kogu tema isikuandmeid, palutakse tal registreerimist mitte jätkata ja rakendust mitte kasutada.

(C) VALIKULISED LISAANDMED
Lisaks ülaltoodule võib kasutaja vabalt otsustada, kas edastada valikulisi lisaandmeid (nt tööd andev ettevõte ja selle suurus, sünniaasta), mida ettevõte töötleb, et parandada kasutajale pakutavaid teenuseid.

Kasutajal on alati võimalik pärast nende eeskirjade läbi lugemist, kus on üksikasjalikult selgitatud, kuidas ja mis eesmärgil ettevõte isikuandmeid töötleb, jagada selliseid täiendavaid isikuandmeid igal hetkel pärast registreerumist, täites rakenduses selleks ettenähtud vormi.

2. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS
Rakenduse eesmärk on pakkuda professionaalset ja lihtsat tööriista, mis aitab kasutajal valida parimat tüüpi kaabelduslahenduse olenevalt projekti või paigaldise tüübist (näiteks kulude kärpimiseks või CO2 vähendamiseks), ja on tänu sellele nagu interaktiivne aken seoses sellise teenusega, mida pakuvad Prysmian Groupi kuuluvad ettevõtted (edaspidi: teenus).

Rakenduse eesmärk on pakkuda professionaalset ja lihtsat tööriista, mis aitab kasutajal valida parimat tüüpi kaabelduslahenduse olenevalt projekti või paigaldise tüübist (näiteks kulude kärpimiseks või CO2 vähendamiseks), ja on tänu sellele nagu interaktiivne aken seoses sellise teenusega, mida pakuvad Prysmian Groupi kuuluvad ettevõtted (edaspidi: teenus). Igal juhul kogub veebisait kooskõlas GDPR-iga sätestatud põhimõtetega minimaalselt isikuandmeid ja välistab selliste andmete töötlemise kõigil juhtudel, mil allpool kirjeldatud eesmärke saab saavutada muude vahendite ja/või anonüümsete andmete abil.

Esmajoones:

Seetõttu ei saa kahte eespool toodud punktis i kirjeldatud töötlemistoimingut teha ilma kasutaja konkreetse ja selge nõusolekuta. Juhul kui andmesubjekt keeldub ühest või mitmest sellisest nõusolekust, ei lubata vastutaval töötlejal teha kasutaja suhtes vastavaid toiminguid (turundamine ja profileerimine).

Lisaks võidakse rakenduse kaudu kogutud isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:


Kui andmeid kogutakse edaspidi ka muudel kui siin nimetatud eesmärkidel, on ettevõtte kohustus jagada kasutajale selliste uute eesmärkide kohta piisavat teavet, tagamaks läbipaistvuse ja kasutajate teadlikkuse. Samuti peab ettevõte veenduma, et vastavaks töötlemiseks oleks vajadusel kehtiv õiguslik alus (nt kasutaja nõusolek).

Kasutajal on alati võimalik pärast nende eeskirjade läbi lugemist, kus on üksikasjalikult selgitatud, kuidas ja mis eesmärgil ettevõte isikuandmeid töötleb, jagada selliseid täiendavaid isikuandmeid igal hetkel pärast registreerumist, täites rakenduses selleks ettenähtud vormi.

3. ANDMETÖÖTLUSE VIISID JA ANDMETURVE
Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse seaduslikult ja ausalt eelnimetatud eesmärkidel ning kooskõlas asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetega.

Töötlemine võib toimuda nii käsitsi kui ka elektrooniliselt, rakendades alati tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis tagavad andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse. Eriti pööratakse tähelepanu isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise või juurdepääsu ohu vähendamisele ning üldisemalt sellise töötlemise vältimisele, mis pole kooskõlas andmekogumise eesmärgiga.

Töötlemise usaldab vastutav töötleja ainult töötajatele ja personalile, kellel on nõuetekohased volitused teadmisvajaduse alusel andmetele juurde pääseda ja neid töödelda kooskõlas ettevõtte antud juhiste ning kohaldatavate andmekaitseseaduste ja -määrustega.

4. SUHTLEMINE KOLMANDATE ISIKUTEGA
Rakenduse kaudu kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Kui ettevõte teeb andmed kättesaadavaks kolmandast isikust tarnijatele või partneritele (nt välised teenusepakkujad, võrgumajutuse teenusepakkujad, IT-ettevõtted), et võimaldada neil teatud teenuste pakkumist, mis on seotud eelnimetatud eesmärkide täitmisega või on selleks vajalikud, on vastutava töötleja kohustus määrata sellised kolmandad isikud nende võimete, kogemuse ja usaldusväärsuse põhjal andmetöötlejaks ning anda neile konkreetsed juhised andmete turvalisuse tagamiseks. Määratud andmetöötlejate ajakohastatud loendiga tutvumiseks saatke ettevõttele kirjalik taotlus (vt allpool).

Kasutaja isikuandmed tuleb vajadusel edastada ka sellistele kolmandatele isikutele nagu avalik-õiguslikud asutused või kohtuorganid, et täita siduvaid korraldusi ja päringuid ning kohaldatavaid õigusnorme.

5. ANDMETE SÄILITAMINE
Rakenduse kogutud isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab kasutaja tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik andmekogumise eesmärgi täitmiseks, ja igal juhul mitte kauem, kui on ette nähtud asjakohaste õigusaktide ja eeskirjadega ning vajadusel vastutava töötleja õiguste rakendamiseks või kaitsmiseks (kooskõlas seadusega ettenähtud säilitusperioodide ja piirangutega).

Täpsemalt säilitatakse kasutajalt kogutud andmeid, mida töödeldakse profileeritud turunduseesmärkidel, mitte kauem kui 24 kuud;

kui neid pole enam eelkirjeldatud tingimustel vaja, siis andmed eemaldatakse või muudetakse anonüümseks.

6. ANDMEEDASTUS VÄLISRIIKI
Rakenduse kaudu kogutavaid andmeid võidakse edastada Euroopa Liidust väljaspool asuvatesse riikidesse, kuid seda ainult eespool kirjeldatud eesmärkidel, nii Prysmian Groupi kuuluvatele ettevõtetele kui ka kolmandatele isikutele, kes tegutsevad vastutavate töötlejate või töötlejatena.

Kui andmed edastatakse EList väljaspool asuvatesse riikidesse, kohaldatakse seadusega ettenähtud spetsiaalseid andmekaitsegarantiisid, nt Euroopa Komisjoni kinnitatud standardmudeli tingimusi või muid samaväärseid kaitsemeetmeid.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Rakenduse kaudu kogutavaid andmeid võidakse edastada Euroopa Liidust väljaspool asuvatesse riikidesse, kuid seda ainult eespool kirjeldatud eesmärkidel, nii Prysmian Groupi kuuluvatele ettevõtetele kui ka kolmandatele isikutele, kes tegutsevad vastutavate töötlejate või töötlejatena.

a) juurdepääs oma isikuandmetele, vastutava töötleja eesmärkide kohta tõendite saamine, seotud andmete liigid, võimalikud andmete saajad, kohaldatav säilitusperiood, automaatsete otsustusprotsesside rakendamine;
b) endaga seotud valede isikuandmete viivitamatu korrigeerimine;
c) oma andmete kustutada laskmine seadusega ettenähtud juhtudel;
d) töötlemise piiramine, kui see on võimalik;
e) kõigil juhtudel, kus kehtiv seadus seda nõuab, vastutavale töötlejale edastatud andmete ülekandmine, st andmete saamine struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus, ning selliste andmete edastamine teisele töötlejale, ilma et ettevõte seaks sellele mingeid takistusi;
f) kaebuse esitamine pädevale järelevalveasutusele.

Nende õiguste kasutamiseks, lisateabe saamiseks ja/või selgituste küsimiseks kirjutage aadressil info.keila@prysmian.com.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Vastutav töötleja on Prysmian S.p.A., mille peakontor asub aadressil Via Chiese 6 - 20126 Milan (Itaalia).
Ühenduse võtmiseks Prysmiani andmekaitsespetsialistiga kirjutage aadressil privacy@prysmian.com.

9. EESKIRJADE UUENDAMINE
Vastutaval töötlejal on õigus seda isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt muuta ja/või integreerida, et täita uusi õiguslikke ettekirjutusi ja/või lisada uusi teenuseid. Seetõttu palume igal kasutajal seda lehte regulaarselt vaadata.

Allpool on näidatud eeskirja viimase versiooni üleslaadimise kuupäev: 11.01.2021