Prysmian
Prysmian

Ehdot

Sovellus CableApp (myös "App") on kehitetty avuksi valittaessa parhaiten käyttäjän vaatimukset täyttäviä Prysmianin kaapeleita. Data ja tulokset on valittu ja varmistettu suurella huolella.

Appin tarjoaman palvelun tulokset on laskettu huolellisesti. App käyttää tämän hetkistä tietoa, matemaattisia ja teknisiä malleja sekä tietoa ja teknologiaa. Vaikka App on kehitetty ja sitä ylläpidetään huolellisesti, se on silti apukeino. Käyttäjä käyttää Appia omalla vastuullaan. Käyttäjän on hyödynnettävä omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan Appin käytössä sekä lopullisessa tuotteen valinnassa ja käytössä.

Ottaen huomioon yllä olevan Prysmian Group ja sen tytäryhtiöt (myös nimellä “Group”) eivät ole vastuullisia sovellettavan lain salliman maksimimäärän rajoissa suorasta tai epäsuorasta tappiosta, haitasta, vahingosta tai minkäänlaisesta kustannuksesta, olipa kyseessä sopimusrikkomus, vahingonteko (ml. rajoitukseton laiminlyönti) vahingonkorvaus tai muu kustannus, vaikka siinä olisi kyse kolmannen osapuolen vaateesta, joka liittyy tavalla tai toisella Appiin.

Niinpä Group ei ole vastuussa vahingoista, jotka koituvat laillisille yhteisöille, organisaatioille tai henkilöille, jotka liittyisivät Appin käyttöön. Tämä koskee kaikenlaisia vahinkoja ml. esim. aineelliset tai taloudelliset vahingot, biologiset vahingot tai vahingot, jotka syntyvät uudelleen käyttöön otosta tai korvauksesta tai muut vastaavat suorat tai epäsuorat kustannukset, vaikka niiden otaksutaan liittyvän Appin käyttöön.

Kaikissa tapauksissa yllämainittuihin liittyen tai muutoin käyttäjällä on täysi vastuu Appin käytöstä ja mahdollisista siviili- tai rikosoikeudellisista seurauksista, jotka voivat seurata Appin käytöstä.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita tai poissulje sellaista vastuuta, jota ei voida laillisesti rajoittaa, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan kummankin osapuolen vastuu petoksista ja tahallisesti annetusta harhaanjohtavasta tiedosta, tai huolimattomuudesta aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta.

Cable App tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö pyrkii selittämään Prysmian S.p.A:n (”rekisterinpitäjä” tai ”yhtiö”) CableAppin mobiili- ja nettiversion (www.cableapp.com) käyttäjistä rekisterinpitäjän ominaisuudessa keräämien henkilötietojen käsittelyä.
Huomaathan, että käytäntö koskee kaikkia Appissa kävijöitä ja/tai käyttäjiä tai sen sisältöä tai sen tarjoamia palveluja käyttäviä (”käyttäjä”).
Käyttäjien henkilötietoja käsitellään nykyisen lainsäädännön mukaisesti ml. EU-direktiivi 2016/679 “GDPR”.

1. KERÄTYT HENKILÖTIEDOT
Seuraavassa Appin kautta kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot:

(A) LIIKENNETIEDOT
Tämän Appin käyttämiseen tarkoitetut tietojärjestelmät ja ohjelmistomenetelmät hankkivat tavanomaisen toimintansa aikana joitain henkilökohtaisia tietoja, joiden lähettäminen on tarpeen Internet-viestintäprotokollien käytössä.
Näitä ovat IP-osoitteet, selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, verkkotunnus ja verkkosivujen osoitteet, joista olet kirjautunut sisään tai ulos, sivuston käyttäjien vierailemien sivujen tiedot, käyttöaika, aika jona käyttäjä pysyy samalla sivulla, sisäisen polun analyysi ja muut käyttäjän käyttöjärjestelmän ja tietokoneympäristön parametrit.
Tätä teknistä/tietoteknistä tietoa kerätään ja käytetään vain kokonaisuuden osana eikä välittömästi tunnistettavalla tavalla; niitä voitaisiin käyttää vastuun varmistamisessa, jos kyseessä olisi hypoteettinen rikos Appia vastaan, tai toimivaltaisen viranomaisten pyynnöstä.

(B) KÄYTTÄJÄN ANTAMAT HENKILÖTIEDOT
Käyttäjän on rekisteröidyttävä (tai kirjauduttava) ennen Appiin pääsyä ja sen käyttöä. Tässä vaiheessa kerätään vain rekisterinpitäjän Appiin liittyvän palvelun tarjoamiseksi välttämätöntä tietoa (sähköpostiosoite, salasana, kansallisuus ja kieli).
Mikäli käyttäjä ei halua yhtiön keräävän hänen henkilötietojaan, hänen ei pidä edetä rekisteröinnissä tai käyttää Appia.

(C) VAPAAEHTOISET LISÄTIEDOT
Ylläolevan lisäksi käyttäjä voi päättää antaako lisää tietoa (esim. työnantaja ja sen koko, syntymävuosi), jota käytetään yhtiössä käyttäjälle tarjottavien palvelujen parantamiseen.
Kaikissa tapauksissa käyttäjä voi antaa lisätietojaan tutustuttuaan näihin hänen henkilötietojensa käyttöä koskeviin ohjeisiin milloin tahansa rekisteröidyttyään täyttämällä Appissa olevan lomakkeen.

2. KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAILLINEN PERUSTE
App on suunniteltu tarjoamaan ammattimaisen ja helpon työkalun, joka auttaa käyttäjää valitsemaan parhaan kaapelointiratkaisun riippuen projektin tai asennuksen tyypistä (esim. kustannusten säästö tai hiilidioksidipäästöjen vähentäminen). Se on interaktiivinen työkalu, jonka tarjoavat Prysmian Groupiin kuuluvat yritykset (”palvelu”).
Joka tapauksessa GDPR:n periaatteiden mukaan App myös kerää mahdollisimman vähän henkilötietoja eikä prosessoi ao. dataa silloin, kun alla olevat tavoitteet voidaan saavuttaa toisin tai nimetöntä dataa käyttäen.
Erityisesti:

• liikennetietoja kerätään vain Appin asianmukaisen toiminnan vuoksi. Data on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi ja sen käsittely ei edellytä käyttäjän hyväksyntää;

• Rekisteröitymistietoja kerätään, jotta käyttäjä pääsee Appiin ja yhtiö voi tarjota palvelua; niiden puuttuessa rekisterinpitäjä ei pystyisi tarjoamaan palvelua käyttäjälle. Niinpä rekisteröitymistietojen käsittely ei edellytä kohteen suostumusta;

• Vapaaehtoisia lisätietoja kerätään ja käsitellään vain käyttäjän luvalla markkinointi- ja profilointitarkoituksiin. Tarkemmin:

  1. työnantaja ja sen koko, syntymävuosi ja muu vapaaehtoinen tieto ovat käytettävissä, mikäli käyttäjä ne antaa, hyväksyen niiden käytön näihin tarkoituksiin:
    1. markkinoinnillisen ja kaupallisen viestinnän lähettämiseen käyttäjälle. Huomaattehan, että mainoksia voidaan lähettää sähköpostitse myös ilman vastaanottajan hyväksyntää, kunhan ne liittyvät tuotteisiin ja palveluihin, jotka ovat samankaltaisia, joita käyttäjä on jo yhtiöltä ostanut.
    2. käyttäjälle henkilöityä ja kohdennettua myynninedistämiseen liittyvää viestintää, joka perustuu hänen Appin käyttöönsä.

Sen vuoksi yllä kohdassa i. mainittuja toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman käyttäjän selkeää suostumusta. Mikäli henkilö ei anna suostumustaan, rekisterinpitäjä ei voi toteuttaa häneen kohdistuvia markkinointi- tai profilointitoimenpiteitä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan koota Appin kautta seuraavista syistä:

• käyttäjän pyyntöihin vastaaminen ja toiveiden täyttäminen;

• lain tai viranomaisten määräyksien noudattaminen.
Mikäli dataa kerätään myöhemmin myös muihin kuin yllä kuvattuihin tarkoituksiin, on yhtiön velvollisuus toisaalta toimittaa käyttäjälle riittävä tieto näistä uusista tarkoituksista läpinäkyvyyden ja tiedon tason varmistamiseksi ja toisaalta varmistua siitä, että datan käyttämiselle on asianmukaiset lailliset perusteet (kuten käyttäjän suostumus).

3. KÄSITTELYKEINOT JA TIETOTURVA
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään lain mukaan ja rehellisesti edellä mainittuja tarkoituksia varten ja lainsäädännön perusperiaatteita noudattaen.
Käsittely voi olla sekä manuaalista että elektronista ja siinä voidaan käyttää tietoteknisiä työkaluja, aina varmistaen tietojen varman säilytyksen ja luottamuksellisuuden. Pyrimme erityisesti pienentämään riskiä vahingossa tai laittomasti tapahtuvaan tietojen tuhoamiseen, katoamiseen, muuttamiseen, oikeudettomaan julkaisemiseen tai henkilötietoihin oikeudettomaan pääsyyn tai niiden käyttämiseen muuhun kuin alkuperäiseen keräystarkoitukseen.
Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän alaisuudessa vain niiden toimesta, joilla on siihen asianmukainen lupa ja jotka toimivat yhtiön käytäntöjen ja ao. lakien ja säädösten mukaan.

4. VIESTINTÄ KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Appin kautta kerättyjä henkilötietoja ei anneta kolmansille osapuolille.
Mikäli rekisterinpitäjä antaa tietoja kolmansille osapuolille tai kumppaneille (kuten palvelun tai alustan tarjoajat, IT-yritykset), jotta he pystyvät toimittamaan edellä mainittuja palveluja, on rekisterinpitäjän vastuulla nimittää osapuolet tietojen käsittelijöiksi tehtävänsä, kokemuksensa ja luotettavuutensa nojalla sekä antaa heille ohjeet tietojen turvalliseen käsittelyyn. Tietojen käsittelytahojen luettelo on saatavana yhtiölle lähetetystä kirjallisesta pyynnöstä myöhemmin kerrottavalla tavalla.
On selvää, että käyttäjän henkilötiedot on kerrottava kolmansille osapuolille kuten oikeus- tai muille viranomaisille määräyksiä tai pyyntöjä sekä oikeussääntöjä noudattaen.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Appin kautta kerättäviä henkilötietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen, vain niin kauan kuin on välttämätöntä alkuperäisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja joka tapauksessa lakien ja määräysten asettamien aikarajojen puitteissa sekä rekisterinpitäjän oikeuksien suojaamiseksi (tietojen säilyttämisajoista ja rajoituksista annetun lain mukaan), tarpeen mukaan.
Erityisesti tietoja, jotka on kerätty käyttäjältä markkinointitarkoituksiin, säilytetään korkeintaan kaksi vuotta.
Kun tietojen säilyttäminen tulee tarpeettomaksi yllämainitut seikat huomioiden, ne poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi.

6. TIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE
Appin kautta kerättyä tietoa voidaan siirtää ja käsitellä EU:n ulkopuolella ulkomailla, kuitenkin vain yllä esitettyihin tarkoituksiin, konsernin yrityksissä tai kolmansien osapuolten yrityksissä, jotka toimivat datan haltijoina tai käsittelijöinä.
Mikäli tietoja siirretään EU-alueen ulkopuolisiin maihin, siirto tapahtuu erityisin lain määrittelemin tiedonsiirtotakuin, esim. EU-komission hyväksymien sääntöjen mukaan tai vastaavin turvamenettelyin.

7. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Käyttäjä voi milloin vain:

a) saada pääsyn henkilötietoihinsa sekä saada todisteita rekisterinpitäjän tarkoituksesta, tietojen sisällöstä, niiden mahdollisista vastaanottajista, säilytysajasta ja automatisoidun päätöksenteon olemassa olosta;

b) korjauttaa väärät tietonsa viipymättä;

c) saada tietonsa poistetuksi lain määrittelemällä tavalla;

d) rajata tiedon käyttöä, mikäli mahdollista;

e) vaatia tietojaan rekisterinpitäjältä eli saada ne jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, myös toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle yhtiön sitä estämättä kaikissa lain edellyttämissä tilanteissa;

f) tehdä valituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Näihin liittyvissä pyynnöissä tai kysymyksissä tai saadaksesi lisätietoja otathan yhteyttä osoitteeseen fi-info@prysmian.com

8. REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjä on Prysmian S.p.A., jonka osoite on Via Chiese 6 - 20126 Milan (Italia).
Saat yhteyden rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@prysmian.com.

9. POLITIIKAN PÄIVITYS
Rekisterinpitäjällä on oikeus korjata tai muuttaa tätä tietosuojapolitiikkaa ajan mittaan huomioidakseen lainmuutoksia tai lisätäkseen uusia palveluja.
Siksi käyttäjiä pyydetään vierailemaan tällä sivulla määräajoin.
prysmianlogo