Prysmian
Prysmian

Feltételek

A CableApp alkalmazást („App”) azért fejlesztettük, hogy segítséget nyújtson a felhasználók igényeinek legmegfelelőbb Prysmian kábel kiválasztásában. A nagy gondossággal kiválasztott és ellenőrzött adatok és eredmények tájékoztató jellegűek.

Az App által kínált szolgáltatások eredményei alapos körültekintéssel kerülnek kiszámításra. Az App az aktuálisan rendelkezésre álló információkat, matematikai és technikai modelleket, ismereteket és technológiát használja fel. Bár az App fejlesztése és karbantartása során kellő körültekintéssel járunk el, az App továbbra is egy segédeszköz. Ennek megfelelően a felhasználók az Appot saját felelősségükre használják. A felhasználónak az App használata, valamint a kábeltermék végleges kiválasztása és felhasználása során a saját szakmai tudására és szakértelmére kell támaszkodnia.

Figyelemmel a fentiekre a Prysmian Csoport és leányvállalatai (a „Csoport”) nem tartozik az irányadó jogszabályban foglalt teljes körű felelősséggel az App használatából vagy azzal kapcsolatban szerződésszegésért vagy szerződésen kívül (korlátozás nélkül ideértve a gondatlanság miatt), kártérítés formájában vagy egyéb formában felmerült semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, kötelezettségért, kárért vagy bármilyen természetű költségekért, függetlenül attól, hogy az harmadik fél kárigényéből származóan merült-e fel.

Következésképpen a Csoport nem felelős az App használatából eredően természetes vagy jogi személyeket, illetve szervezeteket ért károkért. Ez minden természetű káreseményre vonatkozik, korlátozás nélkül ideértve a következőket: áru elvesztése, elmaradt haszon és bevétel, biológiai kár, reaktiválás vagy csere költségeiből, vagy hasonló közvetlen vagy közvetett költségekből, köztük a feltehetően az App használatával kapcsolatos költségekből származó károk.

A fentieket korlátozás nélkül ideértve a felhasználó minden esetben teljes körű felelősséget vállal az App használatáért, valamint az abból származó esetleges polgári jogi vagy büntetőjogi jogi következményekért.

A jelen megállapodás semmilyen rendelkezése nem korlátozza vagy zárja ki a jogszerűen nem korlátozható felelősséget, korlátozás nélkül ideértve bármely fél által elkövetett csalás, csalárd megtévesztés, vagy gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülés miatti felelősséget.

Kábel App Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja a Prysmian S.p.A., mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Vállalat”) által a mobil alkalmazásként és weboldalként (www.cableapp.com) egyaránt elérhető CableAppal vagy azzal kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelésének bemutatása.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Szabályzat az Appot használó és/vagy abban navigáló, vagy az Appon keresztül elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat egyéb módon használó minden személyre (a továbbiakban: „Felhasználó”) vonatkozik.
A Felhasználók személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályok, köztük az EU 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) teljes körű betartásával kezeljük.

1. GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
Az Appon keresztül a következő személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük::

(A) FORGALMI ADATOK
Az App üzemeltetéséhez alkalmazott számítógépes rendszerek és szoftveres eljárások a rendes üzem során gyűjthetnek bizonyos személyes adatokat, melyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatával jár.
Ezek a következő adatkategóriák: IP cím, böngésző típusa, operációs rendszer, az a domain név és weboldal cím, amelyen a Felhasználó be- vagy kijelentkezik, a hozzáférés ideje, a Felhasználó által egy oldalon eltöltött időtartam, belső útvonal elemzés, valamint a Felhasználó operációs rendszerére és számítógépes környezetére vonatkozó egyéb paraméterek.
A műszaki és informatikai adatokat kizárólag összesített és azonnal nem azonosítható módon gyűjtjük és használjuk fel, és azok az Appon belül vagy azzal szemben feltételezetten elkövetett bűncselekmények esetén a felelősségek megállapításához vagy az illetékes hatóságok felszólítására felhasználhatók.

(B) REGISZTRÁCIÓS ADATOK
Az érintetteknek az App elérése vagy használata előtt regisztrálniuk kell (vagy be kell jelentkezniük). Ebben a fázisban kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, melyek az Adatkezelő számára az Apphoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. e-mail, jelszó, nemzetiség és nyelv) megfelelő biztosításához szükségesek.
Ennek megfelelően, amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy a Vállalat gyűjtse a személyes adatait, úgy kérjük ne regisztráljon és ne használja az Appot.

(C) TOVÁBBI OPCIONÁLIS ADATOK
A fentiek mellett a Felhasználók szabadon dönthetnek további opcionális adatok (pl. munkáltató vállalat neve és mérete, születési idő) megadásáról, melyeket a Vállalat a Felhasználóknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése céljából kezel.
Miután elolvassák a jelen Szabályzatot, melyből részletesen megismerhetik, hogy a Vállalat hogyan és milyen célokból kezeli a személyes adataikat, a Felhasználók a regisztrációt követően az App megfelelő űrlapjának kitöltésével bármikor szabadon megadhatnak további személyes adatokat.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
Az App fő célja, hogy a Prysmian Csoporthoz tartozó vállalatok által kínált ilyen jellegű szolgáltatáshoz (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) kapcsolódóan könnyen kezelhető professzionális eszközként – és így interaktív lehetőségként – segítsen a Felhasználóknak kiválasztani a projekt vagy berendezés típusának legjobban megfelelő kábel megoldást (pl. költségmegtakarítás vagy CO2 csökkentés).
A GDPR-ben foglalt alapelveknek megfelelően az App csak a legszükségesebb személyes adatokat gyűjti, de nem kezeli egyetlen olyan esetben sem, amikor a jelen Szabályzatban foglalt célok más módon és/vagy anonim adatokkal is elérhetők.
Különösen:

• a forgalmi adatokat kizárólag az App megfelelő működésének biztosítása céljából gyűjti. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek a Szolgáltatás biztosításához és a kezelésükhöz nincs szükség a Felhasználó hozzájárulására;

• a regisztrációs adatok gyűjtése lehetővé teszi a Felhasználó számára az App használatát és a Vállalat számára a Szolgáltatás nyújtását; ennek hiányában az Adatkezelő a Szolgáltatást nem biztosíthatja a Felhasználó részére. Ennek megfelelően a regisztrációs adatok kezelése nem igényli az érintett hozzájárulását;

• további opcionális adatokat kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával marketing és profilalkotási céllal gyűjtünk és kezelünk. Ezek részletesebben:

  1. i. a munkáltató vállalat neve és mérete, születés ideje és további opcionális adatok, amiket a Felhasználó a következő adatkezelési célra az előzetes és kifejezett hozzájárulásával együtt megad:
    1. a Felhasználónak küldött promóciós és kereskedelmi kommunikáció. Felhívjuk a figyelmét, hogy marketing célú anyagok az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül is küldhetők e-mailben, amennyiben azok hasonlítanak a Felhasználó által a Vállalattól korábban vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz;
    2. a Felhasználót célzó, az App használatán alapuló személyre szabott és célzott promóciós kommunikáció.

Következésképpen a fenti i) pontban foglalt adatkezelési műveletek a Felhasználó kifejezett és határozott hozzájárulása nélkül nem végezhetők. Amennyiben az érintett egy vagy több adatkezelési művelethez nem adja meg a hozzájárulását, az adott Felhasználó esetében az Adatkezelő nem folytathatja az érintett tevékenységeket (marketing és profilalkotás).

Az Appon keresztül gyűjtött személyes adatok emellett a következő célokból kezelhetők:

• a Felhasználó kéréseinek megválaszolása és teljesítése;

• az irányadó jogszabályok által előírt kötelezettségek és/vagy az illetékes hatóságok kéréseinek vagy felhívásainak teljesítése.
Amennyiben a Vállalat a jövőben a fentiekben meghatározott céloktól eltérő célokból is gyűjt adatokat, úgy egyrészt az átláthatóság biztosítása és a Felhasználó tájékoztatása céljából köteles megfelelően tájékoztatni a Felhasználót az új adatkezelési célokról, másrészt biztosítania kell az érintett adatkezelés végzéséhez adott esetben szükséges érvényes jogalapot (például a Felhasználó hozzájárulását).

3. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS ADATBIZTONSÁG
A személyes adatait a fenti célokból jogszerűen és tisztességesen, valamint az irányadó jogszabályok által meghatározott alapelveknek megfelelően gyűjtjük és kezeljük.
Az adatkezelés történhet manuálisan és elektronikusan egyaránt, de ennek során mindig meg kell tenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják a kezelt adatok biztonságát és titkosságát különös tekintettel az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közzététele vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy általában az adatgyűjtés céljának nem megfelelő adatkezelés kockázatának csökkentésére.
Az Adatkezelő kizárólag az adatokhoz való hozzáférésre és a Vállalat utasításai, valamint az irányadó adatvédelmi törvények és jogszabályoknak megfelelő, adatkezelésre megfelelően felhatalmazott munkavállalókat és személyeket bíz meg szükség szerint adatkezelési műveletek végrehajtásával.

4. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉL RÉSZÉRE
Az Appon keresztül gyűjtött személyes adatokat nem osztjuk meg és nem továbbítjuk harmadik felek részére.
Amennyiben a fentiekben foglalt célok teljesítéséhez kapcsolódó vagy szükséges konkrét szolgáltatások teljesítése céljából a Vállalat harmadik fél szállítók vagy partnerek (így például külső szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, IT vállalatok) rendelkezésére bocsátja az adatokat, az Adatkezelő felelős a minőségük, tapasztalatuk és megbízhatóságuk alapján, amennyiben szükséges, az érintett harmadik feleket adatfeldolgozónak kijelölni és az adatok biztonságát illetően konkrét utasításokkal ellátni. A kijelölt adatfeldolgozók aktuális listája a Vállalatnak az alábbiaknak megfelelő írásbeli kérésre bármikor hozzáférhető.
A Vállalat a kötelező erejű felhívásoknak vagy kéréseknek, valamint az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés céljából a Felhasználók személyes adatait harmadik felekkel, mint a közhatalmi szervek és igazságügyi hatóságok közli.

5. ADATOK MEGŐRZÉSE
Az App által gyűjtött személyes adatok olyan formában kerülnek megőrzésre, amely a Felhasználók azonosítását kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának teljesítéséhez szükséges és, minden esetben, az irányadó törvények és jogszabályok által meghatározott, valamint, ahol ez szükséges, (a jogszabályokban meghatározott megőrzési és elévülési időknek megfelelően) az Adatkezelő jogainak érvényesítése vagy védelme céljából szükséges ideig teszi lehetővé.
A Felhasználóktól a profilalkotáshoz kapcsolódó marketing célokból gyűjtött és kezelt adatok maximum 24 hónapig kerülnek megőrzésre;
Az adatok anonimizálásra kerülnek, amennyiben a fentieknek megfelelően már nem szükségesek.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE
Az Appon keresztül gyűjtött adatok kizárólag a fenti célokból továbbíthatók az Európai Unió területén kívülre a Prysmian Csoporthoz tartozó, adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró vállalatok és harmadik felek részére.
Az adatok Európai Unión kívülre történő továbbítása során az érintett eljárásra minden esetben, a jogszabályban meghatározott adott adatvédelmi garanciák vonatkoznak, pl. az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek vagy más egyenértékű garanciák alkalmazása révén.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A Felhasználó bármikor gyakorolhatja a jogait, így a következőket:

a) személyes adataihoz való hozzáférés, az Adatkezelő céljaira vonatkozó bizonyíték beszerzése, a kezelt adatok kategóriái, a címzettek, akikkel az adatait közölhetik, a vonatkozó megőrzési időtartam, automatizált döntéshozatali folyamatok léte;

b) a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítése;

c) az adatai törlése a jogszabály által meghatározott esetekben;

d) az adatkezelés korlátozása, ahol ez lehetséges;

e) az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok hordozhatóságának kérelmezése, azaz minden, a hatályos jogszabályok által biztosított esetben a megadott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, azokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatja úgy, hogy ezt a Vállalat nem akadályozná;

f) panasz benyújtása az illetékes Felügyeleti Hatóságnál.

A fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos további tájékoztatást és/vagy felvilágosítást a cables.marketing.uk@prysmian.com e-mail címen kaphat.

8. ADATKEZELŐ
Az Adatkezelő a Prysmian S.p.A. (székhely: Via Chiese 6, 20126 Milánó, Olaszország).
A Prysmian adatvédelmi tisztviselője a privacy@prysmian.com e-mail címen érhető el.

9. A SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSE
Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Szabályzatot az új jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és/vagy új szolgáltatások nyújtása céljából a jövőben saját belátása szerint módosítani és/vagy egységesíteni. Ezért kérjük a Felhasználókat, hogy rendszeres időközönként keressék fel a jelen oldalt. Az alábbi dátum a jelen szabályzat utolsó változatának feltöltésének napját mutatja.

Utolsó frissítés: 08/06/2020
prysmianlogo