Prysmian
Prysmian
English Version

Sąlygos ir nuostatos

Programėlė „CableApp“ (toliau – „programėlė“) yra pagalbinė priemonė, leidžianti pasirinkti tinkamiausią, vartotojo poreikius atitinkantį „Prysmian“ kabelį. Duomenys ir rezultatai yra informacinio pobūdžio ir buvo atidžiai parinkti bei patikrinti.

Programėlė kruopščiai atrenka siūlomus paslaugų rezultatus. Programėlė rezultatus pateikia vadovaudamasi duomenimis, matematiniais ir techniniais modeliais bei tuo metu pasiekiama informacija bei technologijomis. Nors programėlė buvo kuriama ir yra prižiūrima itin atsakingai, ji išlieka tik pagalbine priemone. Dėl šios priežasties vartotojas programėle naudojasi savo rizika. Vartotojas naudodamasis programėle, rinkdamasis produktą ir jį pritaikydamas turi pasikliauti savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi.

Atsižvelgiant į ankstesnes sąlygas, „Prysmian Group“ ir jos patronuojamos įmonės (toliau – „Group“) neatsako, kiek leidžiama pagal taikytiną teisę, už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsakomybę, žalą ar kitas bet kokio pobūdžio išlaidas, nesvarbu, ar tai būtų susiję su sutarties pažeidimu, deliktu (įskaitant neribotą aplaidumą), nuostolių atlyginimu ar kitokiu žalos atlyginimu arba kitu būdu, neatsižvelgiant į tai, ar padariniai atsiranda dėl trečiųjų šalių reikalavimų, kurie kyla dėl programėlės naudojimo arba yra susiję su juo.

Dėl šios priežasties „Group“ neatsako už žalą, kurią patyrė juridiniai asmenys, organizacijos ar asmenys dėl programėlės naudojimo. Tai taikoma bet kokio pobūdžio žalai, įskaitant, bet neapsiribojant: prarastomis prekėmis, prarastu pelnu ir pajamomis, biologine žala, žala dėl pakartotinio aktyvavimo ar pakeitimo išlaidų arba bet kokių kitų panašių tiesioginių ar netiesioginių išlaidų, net ir tų, kurios galėtų būti susijusios su programėlės naudojimu.

Visais atvejais, įskaitant pirmiau paminėtus atvejus, bet jais neapsiribojant, naudotojas prisiima visą atsakomybę už programėlės naudojimą ir galimas civilines ar baudžiamąsias teisines pasekmes, kurios gali atsirasti naudojant programėlę.

Nė viena šio susitarimo nuostata neapribos ar neatmes atsakomybės, kuri negali būti teisiškai apribota, įskaitant, bet neapsiribojant bet kurios šalies atsakomybe už sukčiavimą ar apgaulingą duomenų pateikimą, mirtį ar kūno sužalojimą, kylantį dėl jos aplaidumo.

„Cable“ programėlės privatumo politika

Šia privatumo politika siekiama parodyti, kaip „Prysmian S.p.A.“ tvarko asmens duomenis kaip duomenų valdytojas (toliau – „valdytojas“ arba „įmonė“), taikant „CableApp“ programėlę, kuri gali būti naudojama telefone, arba internetu (www.cableapp.com).
Atkreipkite dėmesį, kad ši politika taikoma visiems, kurie naršo programėlėje ir (arba) ja naudojasi, arba kitaip sąveikauja su turiniu ir paslaugomis, kurios yra prieinamos programėlėje (toliau – „vartotojas“).
Vartotojų asmens duomenys bus tvarkomi visapusiškai laikantis taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant Reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR).

1. ENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
Per programėlę renkami ir tvarkomi asmens duomenys:

(A) SRAUTO DUOMENYS
Kompiuterinės sistemos ir programinės įrangos procedūros, naudojamos programėlei valdyti, įprasto veikimo metu gali gauti kai kuriuos asmens duomenis, kurių perdavimas numanomas naudojant interneto ryšio protokolus.
Šios duomenų kategorijos yra: IP adresai, naršyklės tipas, operacinė sistema, domeno vardas ir interneto svetainės adresai, iš kurių prisijungėte arba atsijungėte, prieigos laikas, vartotojo buvimo viename puslapyje laikas, vidaus kelio analizė ir kiti parametrai, susiję su vartotojo operacine sistema ir kompiuterine aplinka.
Šie techniniai ir (arba) IT duomenys renkami ir naudojami tik bendruoju būdu ir negali būti iš karto identifikuojami, duomenis galima naudoti siekiant nustatyti atsakomybę už hipotetinius nusikaltimus, padarytus programėlėje arba prieš ją, arba kompetentingų institucijų prašymu.

(B) REGISTRAVIMOSI DUOMENYS
Duomenų subjektai privalo užsiregistruoti (arba prisijungti) prieš naudojant programėlę. Šiame etape renkami tik tie duomenys, kurie yra būtini, kad duomenų valdytojas galėtų tinkamai teikti su programėle susijusias paslaugas (pvz., el. paštas, slaptažodis, tautybė ir kalba).

Atitinkamai, jei vartotojas pageidauja, kad įmonė nerinktų asmens duomenų, vartotojas raginamas nesiregistruoti ir nesinaudoti programėle.

(C) PAPILDOMI DUOMENYS
Papildomai vartotojas savo noru gali pateikti neprivalomus duomenis (pvz., įdarbinančią įmonę, jos dydį, gimimo metus), kuriuos įmonė tvarkys, siekdama pagerinti vartotojui teikiamas paslaugas.

Visais atvejais vartotojai turės galimybę perskaityti šią politiką ir sužinoti, kaip ir kokiais tikslais įmonė tvarkys jų asmens duomenis, bet kuriuo metu po registracijos pasidalinti šiais tolesniais asmens duomenimis, užpildydami konkrečią programėlėje esančią formą.

2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS
Ši programėlė yra profesionalus ir lengvai naudojamas įrankis, kuris vartotojams padeda išsirinkti geriausiai tinkamus kabelių sprendimus, priklausomai nuo projekto ar montavimo (pavyzdžiui, atsižvelgiama į mažesnes išlaidas arba mažesnį išmetamo CO2 kiekį), šią paslaugą siūlo „Prysmian Group“ priklausančios įmonės (toliau – „paslauga“).

Bet kuriuo atveju, remiantis BDAR nustatytais principais, programėle taip pat siekiama kuo labiau sumažinti asmens duomenų rinkimą ir uždrausti tokių duomenų tvarkymą visais atvejais, kai toliau aprašytus tikslus galima pasiekti taikant kitas priemones ir (arba) naudojant anoniminius duomenis.

Duomenų rinkimo tikslai:

Tokiu būdu i) punkte aprašytos dvi duomenų tvarkymo operacijos negali būti vykdomos neturint konkretaus ir aiškaus vartotojo sutikimo. Jeigu duomenų subjektas atsisako duoti vieną ar kelis tokius sutikimus, valdytojas vartotojo atžvilgiu negalės vykdyt i atitinkamos veiklos (rinkodaros ir profiliavimo).

Papildomai, per programėlę surinkti asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:


Jei ateityje duomenys bus renkami ir kitais nei pirmiau aprašytais tikslais, įmonė privalės, viena vertus, suteikti vartotojui tinkamą informaciją apie tokius naujus tikslus, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir vartotojų informuotumas, ir, kita vertus, užtikrinti, kad prireikus būtų tinkamas teisinis pagrindas (pvz., vartotojo sutikimas) atlikti atitinkamą duomenų tvarkymą.

3. DUOMENŲ TVARKYMO METODAI IR DUOMENŲ SAUGUMAS
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi teisėtai bei sąžiningai pirmiau nurodytais tikslais ir laikantis taikytinų teisės aktų nustatytų pagrindinių principų.

Duomenų tvarkymo operacijos gali būti atliekamos rankiniu ir elektroniniu būdu, visada taikant technines ir organizacines priemones, kuriomis užtikrinamas duomenų saugumas ir konfidencialumas, ypač siekiant sumažinti atsitiktinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų arba duomenų rinkimo tikslų neatitinkančio tvarkymo riziką.

Duomenų valdytojas duomenų tvarkymo operacijas gali patikėti tik personalui ir darbuotojams, turintiems leidimą susipažinti su duomenimis ir juos tvarkyti pagal įmonės nurodymus, taikytinus duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus.

4. DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
Per programėlę surinkti asmens duomenys nebus pateikiami trečiosioms šalims.

Jei įmonė pateikia duomenis trečiųjų šalių teikėjams arba partneriams (pvz., išorės paslaugų teikėjams, prieglobos paslaugų teikėjams, IT bendrovėms), kad jie galėtų teikti konkrečias paslaugas, būtinas pirmiau išvardintiems tikslams, valdytojas tampa atsakingas už tai, kad šios trečiosios šalys būtų paskirtos duomenų tvarkytojais atsižvelgiant į jų pajėgumą, patirtį ir patikimumą, taip pat valdytojas privalės trečiosioms šalims pateikti konkrečius nurodymus dėl duomenų saugumo. Atnaujintą paskirtų duomenų tvarkytojų sąrašą galima bet kuriuo metu gauti išsiuntus įmonei rašytinį prašymą, kaip nurodyta toliau.

Suprantama, kad vartotojų asmens duomenys bus perduoti trečiosioms šalims, tokioms kaip viešosios arba teisminės institucijos, siekiant užtikrinti privalomų nurodymų, prašymų ir taikytinų teisinių nuostatų laikymąsi.

5. DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Programėlės surinkti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei būtina, ir tokiu formatu, kad būtų galima nustatyti vartotojo tapatybę siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių duomenys buvo renkami, atsižvelgiant į taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus terminus, taip pat prireikus užtikrinti arba apsaugoti valdytojo teises (laikantis teisės aktuose nustatytų saugojimo laikotarpių ir senaties terminų).

Surinkti vartotojo duomenys, kurie tvarkomi specializuotos rinkodaros tikslais, bus saugomi ne ilgiau kaip 24 mėnesius;

Kai duomenys, atsižvelgiant į prieš tai pateiktą informaciją, tampa nebereikalingi, šie yra nuasmeninami.

6. DUOMENŲ PERDAVIMAS Į KITAS ŠALIS
Per programėlę surinkti duomenys gali būti siunčiami už Europos Sąjungos teritorijos ribų ir tik pirmiau nurodytais tikslais tiek bendrovėms, priklausančioms „Prysmian Group“, tiek trečiosioms šalims, veikiančioms kaip duomenų valdytojai arba tvarkytojai.

Visais atvejais, kai duomenys perduodami ES nepriklausančioms šalims, atitinkamam duomenų perdavimui bus taikomos specialios duomenų apsaugos garantijos, kaip reikalaujama pagal įstatymą, pvz., priimant standartines pavyzdines sąlygas, kurias patvirtino Europos Komisija, arba kitas lygiavertes apsaugos priemones.

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
Vartotojas gali bet kuriuo metu naudotis savo teisėmis, įskaitant:

a) gauti prieigą prie savo asmens duomenų, gauti įrodymus apie duomenų valdytojo siekiamus tikslus, gauti prieigą prie taikomų duomenų kategorijų, sužinoti gavėjus, kuriems duomenys gali būti atskleidžiami, sužinoti taikytiną duomenų saugojimo laikotarpį, sužinoti apie automatizuotus sprendimų priėmimo procesus;
b) prašyti nedelsiant ištaisyti pateiktus neteisingus asmens duomenis;
c) ištrinti duomenis įstatyme numatytais atvejais;
d) kur įmanoma, nustatyti duomenų tvarkymo apribojimus;
e) reikalauti duomenų valdytojui pateiktų duomenų perkeliamumo, t. y. juos gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteryje skaitomu formatu, taip pat tokius duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui, netaikant jokių įmonės apribojimų visais atvejais, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus;
f) pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis arba gauti papildomos informacijos ir (arba) patikslinimų, rašykite adresu info.keila@prysmian.com.

8. VASTUTAV TÖÖTLEJA
Duomenų valdytojas yra „Prysmian S.p.A.“, kurio pagrindinė buveinė yra Via Chiese 6, 20126 Milanas (Italija).
Į „Prysmian“ duomenų apsaugos pareigūną raštu galima kreiptis šiuo adresu: privacy@prysmian.com.

9. POLITIKOS ATNAUJINIMAS
Duomenų valdytojas turi teisę laikui bėgant iš dalies keisti ir (arba) integruoti šią privatumo politiką, siekiant užtikrinto jos atitikimą naujoms teisinėms nuostatoms ir (arba) įtraukiant naujas paslaugas. Dėl šios priežasties kiekvienas vartotojas raginamas periodiškai apsilankyti šiame puslapyje.

Toliau pateikiama data, nurodanti šios politikos atnaujinimo laiką: 11.01.2021
prysmianlogo