Prysmian
Prysmian
English Version

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Lietojumprogramma CableApp (saukta arī „Lietotne”) ir izstrādāta kā palīglīdzeklis piemērotākā Prysmian kabeļa izvēlei atbilstoši lietotāja prasībām. Dati un rezultāti ir informatīvi, un tie ir atlasīti un pārbaudīti ļoti rūpīgi.

Lietotnes piedāvāto pakalpojumu rezultāti tiek rēķināti ļoti rūpīgi. Lietotne izmanto informāciju, matemātiskos un tehniskos modeļus, kā arī jaunākās pieejamās zināšanas un tehnoloģijas. Lai gan Lietotne ir izstrādāta un tiek uzturēta ar lielu rūpību un kompetenci, tomēr tā ir tikai palīglīdzeklis. Tādējādi lietotājs izmanto Lietotni, uzņemoties pilnu atbildību. Lietotājam ir jāizmanto savas profesionālās zināšanas un kompetence, gan izmantojot Lietotni, gan veicot produkta galīgo izvēli un lietojot to.

Ņemot vērā iepriekšējos paziņojumus, Prysmian Group un tās meitasuzņēmumi (kopā saukti arī „Grupa”) spēkā esošo tiesību aktu maksimāli pieļautajā apjomā nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, saistībām, bojājumiem vai citām jebkāda veida izmaksām, neatkarīgi no tā, vai tās radušās līguma izbeigšanas, neatļautas darbības (tostarp, bet neaprobežojoties ar nolaidību), garantijas pret zaudējumiem vai jebkādā citā veidā, kas izriet vai neizriet no trešo personu apgalvojumiem un ir saistīti ar Lietotnes izmantošanu vai izriet no tās.

Līdz ar to Grupa nav atbildīga par jebkādiem juridisku personu, organizāciju vai personu zaudējumiem, kas izriet no Lietotnes izmantošanas. Tas attiecas uz jebkāda veida zaudējumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar: preču zudumu, peļņas un ieņēmumu zaudējumiem, bioloģiskiem bojājumiem, zaudējumiem, kas radušies atkārtotas aktivizēšanas vai aizstāšanas izmaksu dēļ, vai citām līdzīgām tiešām vai netiešām izmaksām, tostarp izmaksām, kas varētu būt saistītas ar Lietotnes izmantošanu.

Visos gadījumos, tostarp, bet neaprobežojoties ar iepriekš minēto, lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Lietotnes izmantošanu un iespējamām civiltiesiskām vai krimināltiesiskām sekām, kas var rasties Lietotnes izmantošanas dēļ.

Nekas šajā līgumā neierobežo vai neizslēdz atbildību, kas nevar tikt juridiski ierobežota, tostarp, bet neaprobežojoties ar kādas puses atbildību par krāpšanu vai informācijas sagrozīšanu krāpnieciskos nolūkos, vai nāvi, vai miesas bojājumiem, kas radušies šīs puses nolaidības dēļ.

Lietotnes „Cable” Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādi, ko veic Prysmian S. p. A. kā datu pārzinis (tālāk „Pārzinis” vai „Uzņēmums”) saistībā ar CableApp, kas ir pieejama gan kā mobilā lietotne, gan kā tīmekļa vietne (www.cableapp.com).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Politika attiecas uz ikvienu, kurš izmanto šo Lietotni un/vai pārlūko to, vai citādi mijiedarbojas ar saturu un pakalpojumiem, kas pieejami, izmantojot Lietotni (tālāk „Lietotājs”).

Lietotāju personas datu apstrāde notiek, pilnībā ievērojot spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus, tostarp Regulu (ES) 2016/679 („VDAR”).

1. VĀKTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS
Lietotne apkopo un apstrādā šādus personas datus:

(A) DATPLŪSMAS DATI
Datorsistēmas un programmatūras procedūras, kas tiek izmantotas Lietotnes darbībai, savas parastās darbības laikā var iegūt atsevišķus personas datus, kuru pārraidīšana notiek netieši, lietojot interneta saziņas protokolus.

Šajā datu kategorijā ietilpst: IP adreses, pārlūka veids, operētājsistēma, domēna nosaukums un tīmekļa vietnes adreses, no kurām esat pierakstījies(-usies) vai izrakstījies(-usies), piekļuves laiks, laika periods, kurā Lietotājs uzkavējas vienā lapā, iekšējā ceļa analīze un citi parametri saistībā ar Lietotāja operētājsistēmu un datora vidi.

Šie tehniskie/IT dati tiek vākti un izmantoti tikai apkopotā veidā, nevis nekavējoties identificējamā veidā, un tos var izmantot, lai noskaidrotu saistības hipotētisku noziegumu gadījumā, kas izdarīti Lietotnes ietvaros vai pret to, vai pēc kompetento iestāžu pieprasījuma.

(B) REĢISTRĀCIJAS DATI
Pirms piekļuves Lietotnei un pirms tās izmantošanas datu subjektiem ir jāreģistrējas (vai jāpierakstās). Šajā posmā tiek vākti tikai tie dati, kas ir nepieciešami, lai Pārzinis varētu pienācīgi sniegt ar Lietotni saistītos pakalpojumus (piemēram, e-pasts, parole, tautība un valoda).

Tādējādi, ja Lietotājs nevēlas, ka Uzņēmums nenevāc viņa/viņas personas datus, viņš vai viņa tiek aicināts(-a) neturpināt reģistrāciju un neizmantot Lietotni.

(C) CITI IZVĒLES DATI
Papildus iepriekš minētajam Lietotājs var brīvi izlemt sniegt citus papildu datus (piemēram, darba devēja uzņēmums un tā lielums, dzimšanas gads), ko Uzņēmums apstrādās, lai uzlabotu Lietotājam piedāvātos pakalpojumus.

Jebkurā gadījumā pēc tam, kad Lietotāji būs izlasījuši šo Politiku un sapratuši, kā un kādiem mērķiem Uzņēmums apstrādās viņu personas datus, jebkurā brīdī varēs sniegt šos papildu personas datus arī pēc reģistrācijas, aizpildot atsevišķu veidlapu, kas pieejama Lietotnē.

2. APSTRĀDES MĒRĶI UN JURIDISKAIS PAMATS
Lietotne ir izstrādāta, lai nodrošinātu profesionālu un vienkāršu rīku, kas Lietotājam palīdz izvēlēties labāko kabeļu risinājumu atkarībā no projekta vai instalācijas veida (piemēram, samazinot izmaksas vai CO2), un Lietotne kalpo kā interaktīvs logs attiecībā pakalpojumiem, ko piedāvā Prysmian Group piederošie uzņēmumi („Pakalpojums”).

Jebkurā gadījumā saskaņā ar VDAR izklāstītajiem principiem Lietotnē ir paredzēts samazināt personas datu vākšanu, kā arī izslēgt šādu datu apstrādi visos gadījumos, kad tālāk aprakstītos mērķus var sasniegt ar citiem līdzekļiem un/vai, izmantojot anonīmus datus.

Jo īpaši:

Tāpēc abas i) punktā aprakstītās apstrādes darbības nevar veikt bez Lietotāja konkrētas un skaidras piekrišanas. Ja datu subjekts nesniedz vienu vai vairākas šādas piekrišanas, Pārzinis nevarēs veikt attiecīgās darbības attiecībā uz Lietotāju (mārketings un profilēšana).

Turklāt personas datus, kas vākti, izmantojot Lietotni, var apstrādāt šādiem mērķiem:


Ja nākotnē dati tiks vākti arī citiem, ne tikai iepriekš aprakstītajiem mērķiem, Uzņēmuma pienākums būs, no vienas puses, sniegt Lietotājam atbilstošu informāciju saistībā ar šādiem jauniem mērķiem, lai nodrošinātu caurskatāmību un informētu Lietotāju, un, no otras puses, nodrošināt, ka attiecīgai apstrādei ir spēkā esošs juridiskais pamats (piemēram, Lietotāja piekrišana), ja tāds nepieciešams.

3. APSTRĀDES METODES UN DATU DROŠĪBA
Personas dati tiek vākti iepriekš minētajiem mērķiem, un tie tiek apstrādāti likumīgi un godīgi, kā arī saskaņā ar spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajiem pamatprincipiem.

Apstrādes darbības var veikt gan manuāli, gan elektroniski, vienmēr izmantojot tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina datu drošību un konfidencialitāti, jo īpaši, lai samazinātu nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, personas datu neatļautas izpaušanas vai neatļautas piekļuves personas datiem risku, proti, apstrādi, kas neatbilst vākšanas mērķiem.

Pārzinis apstrādes darbības uztic tikai tādiem darbiniekiem un personālam, kas, pamatojoties uz informācijas nepieciešamību, ir atbilstoši pilnvaroti piekļūt datiem un tos apstrādāt saskaņā ar Uzņēmuma sniegtajiem norādījumiem un spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un noteikumiem.

4. SAZIŅA AR TREŠAJĀM PERSONĀM
Personas dati, kas iegūti, izmantojot Lietotni, netiks koplietoti vai atklāti trešajām personām.

Ja Uzņēmums sniedz trešajām personām piegādātājiem vai partneriem (piemēram, ārpakalpojumu sniedzējiem, viesošanas pakalpojumu sniedzējiem, IT uzņēmumiem) piekļuvi datiem, lai šīs trešās personas varētu sniegt konkrētus pakalpojumus, kas saistīti ar iepriekš minētajiem mērķiem vai ir nepieciešami to izpildei, Pārzinis vajadzības gadījumā iecels šādas trešās personas par datu apstrādātājiem, ņemot vērā to spēju, pieredzi un uzticamību, un sniegs tām īpašus norādījumus par datu drošību. Atjauninātam iecelto datu apstrādātāju sarakstam var piekļūt jebkurā laikā, nosūtot Uzņēmumam rakstisku pieprasījumu, kā norādīts tālāk.

Tiek pieņemts, ka Lietotāju personas dati tiks paziņoti trešajām personām, piemēram, valsts vai tiesu iestādēm atbilstoši saistošiem rīkojumiem un pieprasījumiem un saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.

5. DATU GLABĀŠANA
Personas dati, kas tiek vākti ar Lietotnes starpniecību, tiek glabāti formātā, kas nepieļauj Lietotāja identifikāciju ilgāk kā nepieciešams, izpildot mērķi, kādiem dati sākotnēji ir savākti, vai jebkurā gadījumā — atbilstoši laika ierobežojumiem, ko paredz spēkā esošie tiesību akti, kā arī, lai īstenotu vai aizsargātu Pārziņa tiesības (atbilstoši glabāšanas periodiem un ierobežojumiem, ko paredz tiesību akti), ja nepieciešams.

Proti, no Lietotāja vāktie dati, kas tiek apstrādāti uz profilēšanas un mārketinga mērķiem, tiks glabāti ne ilgāk kā 24 mēnešus. Kad dati vairs nebūs nepieciešami atbilstoši minētajam, tie tiks dzēsti vai anonimizēti.

6. DATU NOSŪTĪŠANA UZ ĀRZEMĒM
Datus, kas vākti, izmantojot Lietotni, var nosūtīt ārpus Eiropas Savienības teritorijas vienīgi iepriekš minētajiem mērķiem gan uzņēmumiem, kas pieder Prysmian Group, gan trešajām personām, kas darbojas kā datu pārziņi vai apstrādātāji.

Visos gadījumos, kad dati tiks nosūtīti uz valstīm ārpus ES, uz attiecīgo datu nosūtīšanu attieksies īpašas datu aizsardzības garantijas, kā to paredz tiesību akti, piemēram, pieņemot Eiropas Komisijas apstiprinātās standartklauzulas vai veicot citus līdzvērtīgus drošības pasākumus.

7. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS
Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā īstenot šādas tiesības:

a) piekļūt saviem personas datiem, iegūt pierādījumus par Pārziņa mērķiem, iegūt informāciju par iesaistīto datu kategorijām, saņēmējiem, kuriem dati var tikt izpausti, piemērojamo glabāšanas laiku, informāciju par automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesiem;
b) nepareizu Lietotāja personas datu gadījumā pieprasīt tos nekavējoties izlabot;
c) pieprasīt dzēst datus, kad to paredz tiesību akti;
d) pieprasīt apstrādes ierobežojumus, ja iespējams;
e) pieprasīt Pārzinim sniegto datu pārnesamību, t. i., saņemt tos strukturētā, plaši izmantotā, mašīnlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā arī, lai nodotu tos citam pārzinim bez jebkādas Uzņēmuma kavēšanās visos gadījumos, kad to paredz tiesību akti;
f) iesniegt sūdzību kompetentā uzraudzības iestādē.

Lai īstenotu šīs tiesības vai iegūtu jebkādu papildinformāciju un/vai skaidrojumus, lūdzu, nosūtiet e-pastu: info.keila@prysmian.com.

8. DATU PĀRZINIS
Pārzinis ir uzņēmums Prysmian S.p.A, kura galvenais birojs atrodas Via Chiese 6 - 20126 Milānā (Itālijā).
Ar Prysmian datu aizsardzības speciālistu iespējams sazināties, rakstot uz privacy@prysmian.com.

9. POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI
Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā grozīt un/vai pielāgot šo Privātuma politiku, ja nepieciešams, kā arī, lai nodrošinātu atbilstību jaunām tiesību normām un/vai iekļautu jaunus pakalpojumus. Tāpēc katrs Lietotājs tiek aicināts regulāri apmeklēt šo lapu.

Tālāk ir izcelts datums, kad tika augšupielādēts šīs politikas pēdējais veriants: 11.01.2021
prysmianlogo