Prysmian
Prysmian
English Version

Gebruiksvoorwaarden

De applicatie CableApp (voortaan "App" genoemd) is ontwikkeld als hulpmiddel bij de selectie van de best passende Draka kabel, aansluitend op de behoeften van de gebruiker. De gegevens en resultaten zijn van informatieve aard en met grote zorg geselecteerd en geverifieerd.

De resultaten van de diensten die de app aanbiedt worden zo nauwkeurig mogelijk berekend. De app raadpleegt hiervoor de informatie, de mathematische en technische modellen alsook de kennis en technologie die op dat moment voorhanden is. Ondanks dat de app met veel zorg en deskundigheid is ontwikkeld en wordt onderhouden, blijft de app een hulpmiddel. Gebruik van de app is daarom voor eigen risico. De gebruiker dient gebruik te maken van eigen kennis en vakmanschap bij zowel het gebruik van de app als de definitieve keuze en de toepassing van het product.

Het voorgaande in acht genomen, kunnen Prysmian Group en haar dochterondernemingen (voortaan "Groep" genoemd) niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, al dan niet voortvloeiende uit aanspraken van derden, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de app.

De Groep is bijgevolg niet verantwoordelijk voor enige schade aan juridische entiteiten, organisaties of personen die zou voortvloeien uit het gebruik van de app. Dit gaat over schade in alle mogelijke vormen: verlies van goederen, verlies van winsten en inkomsten, biologische schade, schade die voortvloeit uit de reactiverings- of vervangingskost of andere gelijkaardige indirecte of directe kosten, zelfs de kosten die verondersteld worden gelinkt te zijn aan het gebruik van de app "CableApp".

Voor bovengenoemde gevallen heeft de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de app en de eventuele burgerlijke of strafrechtelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.

In geval van meningsverschillen, tekstverschillen, verschillen in interpretatie of dubbelzinnigheden zijn de Nederlandse teksten leidend boven de Engelse vertalingen.

Cable App Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door Prysmian S.p.A., in diens hoedanigheid als gegevensbeheerder (hierna de "Beheerder" of het "Bedrijf"), in verband met en door middel van de CableApp, beschikbaar zowel als een mobiele applicatie en als een website (www.cableapp.com).
Wees u ervan bewust dat dit Beleid van toepassing is op eenieder die de app verkent/gebruikt, of die op andere wijze toegang verkrijgt tot de inhoud en diensten die beschikbaar zijn door de App (hierna de "Gebruiker").
Het verwerken van persoonsgegevens van de Gebruikers zal plaatsvinden in volledige overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG").

1. CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
Hier volgen de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door de App:

(A) VERKEERSGEGEVENS
De computersystemen en softwareprocedures die gebruikt worden om de App te besturen kunnen tijdens hun normale functioneren sommige persoonsgegevens verzamelen waarvan de verzending impliciet is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocols.
Deze categorie van gegevens bevat onder andere: IP-adressen, browsertype, bestuurssysteem, de domeinnaam en de websiteadressen waarmee u zich in- of uitlogt, de toegangstijd, tijdsperiode waarin de Gebruiker op een enkele pagina blijft, de interne path-analyse en andere parameters met betrekking tot het bestuurssysteem van de Gebruiker en de computeromgeving.
Deze technische/ IT-gegevens worden alleen verzameld en gebruikt op een samengevoegde en niet direct identificeerbare wijze, en kunnen gebruikt worden om bepaalde aansprakelijkheden vast te stellen in geval van hypothetische misdaden die gepleegd kunnen worden binnen of tegen de App, of op verzoek van de bevoegde autoriteiten.

(B) INSCHRIJFGEGEVENS
Personen op wie de gegevens betrekking hebben dienen zich in te schrijven (of aan te melden) voordat ze toegang tot de App verkrijgen. In deze fase worden alleen de gegevens verzameld die nodig zijn voor de Beheerder om op degelijke wijze de diensten te verlenen met betrekking tot de App (bijv. e-mail, wachtwoord, nationaliteit en taal).
Daarom wordt de Gebruiker verzocht om niet verder te gaan met de inschrijving en de App niet te gebruiken, indien hij of zij liever niet heeft dat zijn/haar persoonsgegevens verzameld worden.

(C) VERDERE OPTIONELE GEGEVENS
Naast het bovenstaande kan de Gebruiker ervoor kiezen om verdere optionele gegevens (bijv. werkgever en diens formaat, geboortejaar) op te geven, dat door het Bedrijf verwerkt zal worden om de aan de Gebruiker geleverde diensten te verbeteren.
In ieder geval staat het de Gebruikers, na het lezen van dit Beleid om te begrijpen op welke wijze en in welke mate hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt door het Bedrijf, altijd vrij om deze verdere persoonsgegevens te delen op ieder moment na de inschrijving, door het specifieke formulier beschikbaar in de App in te vullen.

2. DOELEINDEN EN JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING
De App is ontworpen met het hoofddoel om een professionele en gemakkelijke tool te leveren die de Gebruiker helpt om de beste soort bekabelingsoplossing te kiezen, afhankelijk van het soort project of installatie (bijvoorbeeld door kosten of CO2 te besparen) – en daarom als een interactief scherm - met betrekking tot dit soort diensten geleverd door de bedrijven die behoren tot de Prysmian Groep (de "Dienst").
In ieder geval is de App conform de beginselen beschreven in de AVG ook ingesteld om de verzameling van persoonsgegevens te minimaliseren, evenals om de verwerking van zulke gegevens in alle gevallen uit te sluiten wanneer de hier beschreven doeleinden kunnen worden behaald met andere middelen en/of door middel van anonieme gegevens.
Met name:

• Verkeersgegevens zijn uitsluitend verzameld voor het goed functioneren van de App. Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk voor de levering van de Dienst en hun verwerking vereist niet de toestemming van de Gebruiker;

• inschrijfgegevens worden verzameld om de Gebruiker toegang te geven tot de App en het Bedrijf in staat te stellen om de Dienst aan te bieden; zonder deze gegevens zal de Beheerder niet de Dienst aan de Gebruiker kunnen leveren. De verwerking van inschrijfgegevens vereist daarom niet de toestemming van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben;

• verdere optionele gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt met de specifieke toestemming van de Gebruiker, voor marketing- en profileringsdoeleinden. In meer detail:

  1. werkgever en diens formaat, geboortejaar en andere optionele gegevens kunnen worden verwerkt waar geleverd en voor zover de voorafgaande en specifieke toestemming van de Gebruiker is verkregen voor dit doeleinde:
    1. om promotionele en commerciële berichten naar de Gebruiker te verzenden. Houd er rekening mee dat marketingadvertenties kunnen worden geleverd via e-mail zelfs wanneer de betrokkene geen specifieke toestemming heeft gegeven, zolang deze betrekking hebben tot producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die de Gebruiker al van het Bedrijf heeft gekocht;
    2. om de Gebruiker gepersonaliseerde en doelgerichte promotionele berichten te sturen op basis van zijn of haar gebruik van de App.

Daarom kunnen de twee verwerkingshandelingen die onder punt i) zijn beschreven niet worden uitgevoerd zonder de specifieke en uitdrukkelijke toestemmingen van de Gebruiker. In het geval dat de betrokkene een of meer van zulke toestemmingen weigert, kan de Beheerder niet de relevante activiteiten (marketing en profilering) uitvoeren richting de Gebruiker.
Daarnaast kunnen door de App verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• beantwoorden en inwilligen van de verzoeken van de Gebruiker;

• om te voldoen aan de verplichtingen bepaald door het toepasselijk recht en/of verzoeken of bestellingen gemaakt door bevoegde autoriteiten.
Indien de gegevens in de toekomst ook voor andere doeleinden wordt gebruikt dan die hierboven zijn beschreven, zal het de plicht van het Bedrijf zijn om enerzijds voldoende informatie te leveren aan de Gebruiker met betrekking tot zulke nieuwe doeleinden ten behoeve van de transparantie en gebruikersbewustzijn, en anderzijds om te zorgen dat een geldige juridische basis (zoals de toestemming van de Gebruiker) waar nodig bestaat om de bewerking in kwestie toe te passen.

3. VERWERKINGSMETHODES EN GEGEVENSBEVEILIGING
Persoonsgegevens worden op wettelijke en eerlijke wijze verzameld en verwerkt voor de bovenstaande doeleinde en conform de fundamentele beginselen die zijn vastgesteld in het toepasselijk recht.
Verwerkingshandelingen kunnen zowel handmatig als elektronisch worden uitgevoerd, altijd onder technische en organisatorische maatregelen die zorgen voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens, met name qua het verminderen van het risico van onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van, of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens of, algemener, verwerking die niet geschiedt conform de doeleinden van de verwerking.
Verwerkingshandelingen zullen door de Beheerder alleen worden toevertrouwd aan medewerkers dat hiertoe bevoegd is, op een need-to-know-basis, om de gegevens te bereiken en verwerken conform de instructies van het Bedrijf en de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving.

4. BERICHTEN AAN DERDEN
De persoonsgegevens die door middel van de App worden verzameld zullen niet worden gedeeld of gecommuniceerd met derden.
Indien de gegevens door het Bedrijf toegankelijk worden gemaakt voor derden zoals leveranciers of partners (bijv. externe dienstleveranciers, hosting-providers, IT-bedrijven) teneinde de specifieke diensten met betrekking tot de uitvoering van de bovenstaande doeleinden te kunnen uitvoeren, zal het de verantwoordelijkheid van de Beheerder zijn om zulke derden waar nodig aan te stellen als gegevensverwerkers, met het oog op hun geschiktheid, ervaring en betrouwbaarheid, en om hen te voorzien van specifieke instructies met betrekking tot de veiligheid van de gegevens. De bijgewerkte lijst met aangewezen gegevensbewerkers kan te allen tijde worden bekeken door een geschreven verzoek aan het Bedrijf te versturen, zoals hieronder beschreven.
De persoonsgegevens van de Gebruikers zal worden verstuurd naar derden, zoals openbare of juridische autoriteiten, om te voldoen aan bindende beschikkingen en verzoeken, evenals aan toepasselijke juridische bepalingen.

5. GEGEVENSBEWARING
Door de App verzamelde persoonsgegevens zullen in een format worden bewaard waarmee de Gebruiker niet langer geïdentificeerd wordt dan nodig om de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld te vervullen en, in ieder geval, binnen de door de toepasselijke wetgeving en -regelgeving vastgestelde tijdslimieten, evenals om de rechten van de Beheerder te handhaven of te beschermen (conform de wettelijk bepaalde bewaringsperioden en verjaringstermijnen), waar nodig.
Met name de verzamelde gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt voor geprofileerde marketingdoeleinden zullen niet langer dan 24 maanden bewaard worden;
Wanneer niet langer in overeenstemming met het bovenstaande, zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

6. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND
De door middel van de App verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen naar een gebied buiten de Europese Unie, nog altijd uitsluitend voor de bovenstaande doeleinden, zowel naar bedrijven die behoren tot de Prysmian Groep en naar derden, die fungeren als gegevensbeheerders of verwerkers.
In alle gevallen waarbij de gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, zal de overdracht in kwestie onderhevig zijn aan specifieke gegevensbeschermingsgaranties, zoals bepaald door de wet, bijv. door het inzetten van Standaardmodelclausules, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere vergelijkwaardige waarborgen.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
De Gebruiker kan te allen tijde zijn of haar rechten beoefenen, met inbegrip van:

a) toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, het verkrijgen van bewijs van de door de Beheerder nagestreefde doeleinden, de categorieën van de gegevens in kwestie, de ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt, de toepasselijke bewaringsperiode, het bestaan van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;

b) het onverwijld corrigeren van persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar;

c) het wissen van zijn/haar gegevens in de door de wet bepaalde gevallen;

d) het verkrijgen van beperkingen op verwerking, waar mogelijk;

e) het opvragen van portabiliteit van de aan de Beheerder aangeleverde gegevens, d.w.z. deze ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar bestand, ook voor het verzenden van zulke gegevens naar een andere verwerker, zonder enige obstructie door het Bedrijf, in alle situaties waar dit wordt vereist door de geldende wetgeving;

f) een klacht indienen bij de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit.

Om deze rechten te beoefenen of voor enigerlei andere informatie en/of uitleg, schrijft u naar contactnl@draka.com

8. GEGEVENSBEHEERDER
De Beheerder is Prysmian S.p.A., met zijn hoofdkantoor op de Via Chiese 6 - 20126 Milaan (Italië).
Prysmian’s gegevensbeschermingsfunctionaris kan worden benaderd door te schrijven naar privacy@prysmian.com.

9. BELEID BIJWERKEN
De Beheerder zal het recht hebben om dit Privacybeleid over tijd aan te passen en/of te integreren indien dit gepast wordt geacht, en om te voldoen aan nieuwe wettelijke bepalingen en/of om nieuwe diensten toe te voegen. Om deze reden wordt iedere Gebruiker gevraagd om deze pagina regelmatig te bezoeken.
Hieronder staat de datum waarop de laatste versie van dit beleid is geüpload.
prysmianlogo