Prysmian
Prysmian

Terms & Conditions

Applikationen CableApp (även kallad ”Appen”) har som svar på önskemål från användarna tagits fram som ett hjälpmedel för val av den lämpligaste Prysmian-kabeln. Uppgifter och resultat är av informativ karaktär och har valts ut och verifierats mycket omsorgsfullt.

Resultatet av de tjänster som erbjuds genom Appen beräknas med stor noggrannhet. Appen använder information i form av matematiska och tekniska modeller samt kunskap och teknik som är tillgänglig för tillfället. Trots att Appen är utvecklad och underhålls med stor omsorg och expertis är och förblir Appen ett hjälpmedel. Användningen av Appen sker därför på egen risk. Användaren måste utgå från sina egna kunskaper både vid användningen av Appen och i det slutliga valet och tillämpningen av produkten.

Med beaktande av ovan ska Prysmian-koncernen och dess dotterbolag (även kallad ”Koncernen”) i största möjliga utsträckning, dock inom lagens ramar, inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster, skadestånd, skador eller andra kostnader av något slag, oavsett om det gäller avtalsbrott, skadeståndsanspråk (inklusive, utan begränsning till, vårdslöshet), i form av ersättning eller annan gottgörelse, oavsett om kravet härrör från tredje part, som resulterar av eller står i samband med användningen av Appen.

Följaktligen tar Koncernen inget ansvar för eventuella skador på juridiska personer, organisationer eller individer som följd av användningen av Appen. Detta gäller för skador av alla slag, inklusive men inte begränsat till: förlust av varor, uteblivna vinster och intäkter, biologisk skada, skador p.g.a. kostnader för återaktivering eller byte, andra liknande direkta eller indirekta kostnader, även kostnader som förutsätts vara förenade med användningen av Appen.

Under alla omständigheter, inklusive men inte begränsat till ovan nämnda, tar Användaren fullt ansvar för användningen av Appen och de eventuella civila eller straffrättsliga följder som kan resultera av användningen av Appen.

Ingenting i detta avtal ska begränsa eller utesluta ansvar som inte går att begränsa enligt lag, inklusive men inte begränsat till, parternas ansvar med avseende på bedrägeri eller vilseledande beteende, ej eller för död eller personskada på grund av försummelse.

Integritetspolicy för CableApp

Syftet med denna Integritetspolicy är att illustrera hur Prysmian S.p.A. i egenskap av personuppgiftsansvarig (hädanefter kallad ”Personuppgiftsansvarig) eller ”Bolaget”) behandlar personuppgifter i samband med eller via CableApp, som finns både som mobilapplikation och på webben (www.cableapp.com).
Policyn omfattar alla som använder Appen eller på annat vis interagerar med innehåll och tjänster som är tillgängliga via Appen (hädanefter ”Användare”).
Behandlingen av Användarnas personuppgifter sker i fullständig överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive förordning (EU) 2016/679 "GDPR").

1. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN
Följande personuppgifter samlas in och behandlas via Appen:

(A) TRAFIKDATA
Datorsystem och mjukvaruprocesser som används för att köra Appen kan under normal drift kräva att vissa personuppgifter vars överföring är underförstådd vid användningen av kommunikationsprotokoll på Internet används.
I denna kategori ingår: IP-adresser, typ av webbläsare, operativsystem, domännamn och URL:er från vilka Användaren är in- eller utloggad, när användaren loggade in, hur länge Användaren stannade på en sida såväl som andra parametrar som rör Användarens operativsystem och datormiljö.
Dessa tekniska/IT-relaterade uppgifter samlas in och används enbart i aggregerad form på ett sätt som inte är direkt identifierbart, och kan även användas för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska brott som begås inom eller mot Appen, eller på begäran av berörd myndighet.

(B) REGISTRERADE UPPGIFTER
Registrerade personer måste registrera sig (eller logga in) innan de får åtkomst till Appen och kan använda den. I denna fas samlas endast uppgifter in som är nödvändiga för att Personuppgiftsansvarig ska kunna tillhandahålla tjänsterna i Appen på ett fullgott sätt (t.ex. e-post, lösenord, nationalitet och språk).
Om Användaren inte vill att Bolaget samlar in personuppgifter om honom/henne uppmanas Användaren att avbryta registreringen och inte använda Appen.

(C) YTTERLIGARE FRIVILLIGA UPPGIFTER
Utöver ovanstående kan Användaren fritt besluta att tillhandahålla ytterligare frivilliga uppgifter (t.ex. arbetsgivare och dess storlek, födelseår) som kommer att behandlas av Bolaget i syfte att förbättra de tjänster som erbjuds Användaren.
Användaren har alltid rätt – efter ha tagit del av denna Policy för att få en ingående förståelse av hur och för vilka ändamål deras personuppgifter behandlas av Bolaget – att när som helst efter registreringen uppge ytterligare personuppgifter genom att fylla i ett formulär i Appen.

2. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN
Appen är utformad som ett professionellt och användarvänligt verktyg som hjälper Användaren att välja den bästa kablagelösningen utifrån projekt eller installation (t.ex. genom minskade kostnader eller koldioxidutsläpp) och fungerar som ett interaktivt fönster avseende den typ av tjänster som erbjuds av bolagen i Prysmian-koncernen (”Tjänsten”).
I enlighet med principerna i GDPR-förordningen är Appen inställd på att minimera insamlingen av personuppgifter, samt utesluta behandling av sådana uppgifter i de fall ändamålen nedan kan uppfyllas på annat sätt och/eller via anonymiserade uppgifter.
Detta gäller i synnerhet följande:

• Trafikdata samlas enbart in för att säkerställa att Appen fungerar som den ska. Uppgifterna är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsten och behandlingen av dem kräver inte Användarens samtycke;

• Registrerade data samlas in för att ge Användaren åtkomst till Appen och göra det möjligt för Bolaget att tillhandahålla Tjänsten; i annat fall kommer Personuppgiftsansvarig inte att kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren. Följaktligen kräver inte behandlingen av registrerade uppgifter samtycke från den registrerade;

• Ytterligare frivilliga uppgifter samlas in och behandlas endast om Användaren ger sitt uttryckliga samtycke rörande marknadsförings- och profileringsändamål. Mer utförligt:

  1. i. Arbetsgivare och storlek, födelsedatum och andra frivilliga uppgifter som kan komma att behandlas, förutsatt att Användaren i förväg gett sitt uttryckliga samtycke för ändamålet i fråga:
    1. att skicka reklam- och kommersiell kommunikation till Användaren. Observera att marknadsföringsannonser kan skickas via e-post även utan den registrerades uttryckliga samtycke, så länge de rör produkter eller tjänster som liknar den/de som Användaren tidigare köpt från Bolaget;
    2. b. att skicka personligt riktat marknadsmaterial baserat på Användarens användning av Appen.

Därför kan behandlingsstegen som beskrivs i punkt i) ovan inte utföras utan Användarens uttalade samtycke. Om den registrerade, vid ett eller flera tillfällen, avvisar sådant material kan inte Personuppgiftsansvarig utföra relevanta aktiviteter (marknadsföring och profilering) mot Användaren.

Dock kan personuppgifter som samlats in med Appen behandlas för följande ändamål:

• besvara och tillgodose Användarnas önskemål;

• uppfylla kraven i gällande lagstiftning och/eller anmodningar från berörd myndighet.
Om uppgifter skulle samlas in i framtiden för andra ändamål än de som beskrivs ovan åligger det Bolaget, å ena sidan, att tillhandahålla adekvat information till Användaren avseende nya ändamål. Detta för att öka transparensen och användarnas medvetenhet och, å andra sidan, säkerställa att en giltig rättslig grund (såsom Användarens samtycke) vid behov föreligger för att utföra behandlingen i fråga.

3. BEHANDLINGSMETODER OCH DATASÄKERHET
Personuppgifter samlas in och behandlas lagenligt och rättvist för ovanstående ändamål samt i enlighet med grundläggande principer i tillämplig lagstiftning.
Behandlingen kan utföras såväl manuellt som elektroniskt, alltid under tekniska och organisatoriska förutsättningar som garanterar en säker och konfidentiell behandling av uppgifterna, i synnerhet med avseende på att minska risken för oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande av, eller obehörig åtkomst till personuppgifter eller, i allmänna termer, behandling som inte är förenlig med ändamålen för insamlingen.
Personuppgiftsansvarig kommer enbart att uppdra åt behöriga anställda att komma åt och behandla uppgifter på behovsbasis i enlighet med Bolagets instruktioner och tillämpliga dataskyddslagar och -föreskrifter.

4. INFORMATION TILL TREDJE PART
De personuppgifter som samlas in via Appen kommer inte att delas eller förmedlas till tredje part.
Om Bolaget skulle göra uppgifterna tillgängliga för tredjepartsleverantörer eller -partner (såsom externa tjänsteleverantörer, värdleverantörer, IT-bolag) för att dessa ska kunna utföra specifika tjänster med anknytning till, eller som är nödvändiga, för att uppfylla ändamålen ovan, åligger det Personuppgiftsansvarig att vid behov utse sådana tredje parter till personuppgiftsbiträden grundat deras förmåga, erfarenhet och pålitlighet samt att förse dem med specifika instruktioner gällande säkerheten för uppgifterna. En uppdaterad lista över utsedda personuppgiftsbiträden kan fås när som helst genom att skicka en skriftlig begäran till Bolaget, enligt anvisningarna nedan.
Det är underförstått att Användarnas personuppgifter förmedlas till tredje parter såsom offentliga eller rättsliga myndigheter om dessa så begär samt för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning.

5. DATALAGRING
Personuppgifter som samlas in via Appen lagras i ett format som möjliggör användaridentifiering och inte längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket uppgifterna ursprungligen samlats in och i alla händelser inom de tidsgränser som föreskrivs i gällande lagar och regler, samt för att driva igenom eller skydda Personuppgiftsansvarigs rättigheter (i enlighet med lagringstider och bestämmelser för begränsningar som anges i lag).
Personuppgifter som samlas in om Användare och som behandlas för direkta marknadsföringsändamål, behålls inte längre än 24 månader.
När uppgifterna inte längre behövs anonymiseras de.

6. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTOMLANDS
Personuppgifter som samlas in via Appen kan komma att överföras utanför Europeiska Unionens territorium, även i detta fall för ovan beskrivna ändamål, både till bolag som ingår i Prysmian-koncernen och till tredje parter som agerar personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden.
Vid all överföring av personuppgifter till länder utanför EU omfattas överföringen av särskilda lagstadgade dataskyddsregler, t.ex. standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen, eller motsvarande instans.

7. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Användaren kan när som helst utöva sina rättigheter enligt nedan:

a) få tillgång till sina personuppgifter, erhålla bevis för insamlingens ändamål, vilka uppgiftskategorier som ingår, till vilka mottagare de kan lämnas ut, tillämplig lagringsperiod, användning av automatiserade beslutsprocesser;

b) begära att felaktiga personuppgifter rättas utan dröjsmål;

c) få sina personuppgifter raderade i de fall det medges enligt lag,

d) yrka på begränsad behandling av sina personuppgifter;

e) begära portabilitet för personuppgifter som lämnats till Personuppgiftsansvarig, dvs. få dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Bolaget förhindrar detta, i alla situationer där så krävs enligt gällande lag.

f) göra invändningar till berörd tillsynsmyndighet.

För att åberopa dessa rättigheter, eller för att få ytterligare information och/eller förtydliganden, kontakta privacy@prysmian.com.

8. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Personuppgiftsansvarig är Prysmian S.p.A., med säte Via Chiese 6 - 20126 Milano (Italien).
Prysmians personuppgiftsbiträde nås på privacy@prysmian.com.

9. UPPDATERING AV POLICYN
Personuppgiftsansvarig ska ha rätt att ändra och/eller integrera denna Integritetspolicy över tid, om så bedöms lämpligt, samt för att uppfylla kraven i ny lagstiftning och/eller för att omfatta nya tjänster. Därför uppmanas Användaren att regelbundet konsultera denna Policy.
Längst ned anges datumet för den senaste uppdateringen av denna Policy.
prysmianlogo