Prysmian
Prysmian
English Version

Şartlar ve Koşullar

CableApp uygulaması (diğer adıyla "Uygulama"), en uygun Prysmian kablosunun seçimine yardımcı olarak kullanıcı gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Veriler ve sonuçlar bilgilendirici niteliktedir.

Uygulama tarafından sunulan hizmetlerin sonuçları büyük bir özenle hesaplanmıştır. Uygulama, ilgili tarihte mevcut olan bilgi ve teknolojinin yanı sıra güncel olan verileri, matematiksel ve teknik modelleri kullanır. Uygulama, büyük bir özen ve uzmanlıkla geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir; ancak Uygulama yalnızca bir yardımcı olarak kullanılmalıdır. Bu nedenle, Uygulamanın kullanımından doğan bütün sorumluluk kullanıcıdadır. Kullanıcı, Uygulama kullanımında, ürünün son seçiminde ve uygulanmasında kendi mesleki bilgi ve uzmanlığından yararlanmak zorundadır.

Önceki açıklamalar göz önünde bulundurularak, Prysmian Group ve bağlı şirketleri (diğer adıyla "Grup") yasaların izin verdiği azami ölçüde, ister sözleşmenin ihlali, ister haksız fiil şeklinde (ihmalkarlık da dahil herhangi bir sınırlama olmaksızın), üçüncü şahısların iddialarından kaynaklansın ya da kaynaklanmasın, herhangi bir şekilde Uygulama ile ilişkili doğrudan veya dolaylı kayıptan, borçtan, hasardan ya da herhangi bir nitelikteki herhangi bir maliyetten tazminat yoluyla veya başka herhangi bir yolla sorumlu tutulamaz.

Sonuç olarak Grup, Uygulamanın kullanımından kaynaklanacak zararlardan tüzel kişilere, kuruluşlara veya özel kişilere karşı sorumlu tutulamaz. Bu, aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere her türlü zarar için geçerlidir: mal kaybı, kar ve gelir kaybı, biyolojik hasar, yeniden etkinleştirme veya değiştirme maliyetinden kaynaklanan zararlar veya diğer benzer doğrudan veya dolaylı maliyetler, hatta Uygulama kullanımıyla ilişkili olması gereken maliyetler.

Yukarıda belirtilenler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcı, Uygulamanın kullanımı ve Uygulamanın kullanımından kaynaklanabilecek olası hukuki veya cezai yasal sonuçlarla ilgili tüm sorumluluğu kabul eder.

Bu sözleşmedeki hiçbir ifade, herhangi bir tarafın sahtekarlık yapması veya yalan beyanda bulunması veya ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmaya ilişkin sorumluluk dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal olarak sınırlandırılamayacak herhangi bir yükümlülüğü sınırlandırmaz veya hariç tutmaz.

Cable App Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, mobil uygulama ve web sitesi (www.cableapp.com) olarak kullanılabilen CableApp uygulamasıyla ilişkili olarak veya uygulama aracılığıyla, veri sorumlusu sıfatına sahip Prysmian S.p.A (bundan sonra "Veri Sorumlusu" veya "Şirket" olarak adlandırılacaktır) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetini açıklamayı amaçlar. Bu Politika, Uygulamayı gezen ve/veya kullanan veya Uygulama içinden erişilebilen içerik ve hizmetler ile etkileşime giren (bundan böyle "Kullanıcı") herkes için geçerlidir. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, 6698 sayılık Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)dahil olmak üzere, geçerli veri koruma mevzuatına tamamen uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

1. TOPLANAN KİŞİSEL BİLGİLERİN KATEGORİLERİ
Aşağıdakiler, Uygulama aracılığıyla toplanan ve işlenen kişisel verilerdir:

(A) TRAFİK VERİLERİ
Uygulamayı çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri normal çalışmaları sırasında, İnternet iletişim protokollerinin kullanımı için dolaylı olarak aktarılan bazı kişisel verileri elde edebilir.
Bu veri kategorisine şunlar dahildir: IP adresleri, tarayıcı türü, işletim sistemi, giriş veya çıkış yaptığınız alan adı ve web sitesi adresleri, erişim zamanı, Kullanıcının tek bir sayfada kalma süresi, dahili yol analizi ve Kullanıcının işletim sistemi ve bilgisayar ortamına ilişkin diğer parametreler.
Bu teknik veriler/bilişim teknolojsi verileri yalnızca toplu olarak ve derhal tanımlanamayan bir şekilde toplanır ve kullanılır, Uygulama içinde veya Uygulama aleyhine varsayımsal suçların işlenmesi durumunda sorumlulukları tespit etmek için veya yetkili makamların talebi üzerine kullanılabilir.

(B) KAYIT VERİLERİ
Veri sahipleri, Uygulamaya erişmeden ve Uygulamayı kullanmadan önce kayıt olmalıdır (veya oturum açmalıdır). Bu aşamada, yalnızca Veri Sorumlusunun Uygulamaya bağlı hizmetleri uygun şekilde sunabilmesi için gerekli olan veriler toplanır (ör. e-posta, şifre, uyruk ve dil).
Dolayısıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından toplanmasını istemiyorsa kayıt işlemine devam etmemesi ve Uygulamayı kullanmaması önerilir.

(C) İSTEĞE BAĞLI VERİLER
Yukarıdakilere ek olarak Kullanıcı, tarafına sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için Şirket tarafından işlenmek üzere, isteğe bağlı diğer verileri (örneğin, Kullanıcının bağlı olduğu şirket ve şirketin büyüklüğü, Kullanıcının doğum yılı) sağlamaya karar verebilir.
Her durumda Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin Şirket tarafından nasıl ve hangi amaçlarla işleneceğini daha iyi anlamak için işbu Politikayı okuduktan sonra, kayıt sırasında, herhangi bir zamanda Uygulama içindeki belirli bir formu doldurmak suretiyle bu kişisel bilgileri paylaşmak seçeneğine sahip olacaktır.

2. İŞLEMENİN AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Uygulama, Prysmian Group'a ait şirketler tarafından sunulan hizmetlerle ("Hizmet") ilgili olarak Kullanıcının proje veya kurulum türüne göre en iyi kablolama çözümünü seçmesine yardımcı olan (örneğin, maliyetleri düşürerek veya CO2 tasarrufuyla) profesyonel ve kolay bir araç sağlamak amacıyla ve bu nedenle etkileşimli bir pencere olarak tasarlanmıştır.
Her şartta Uygulama, KVKKtarafından belirlenen ilkelere göre, kişisel verilerin toplanmasını en aza indirecek ve işbu Gizlilik Politikası kapsamında açıklanan amaçların başka yollarla ve/veya anonim verilerle ulaşılabildiği durumlarda kişisel verilerin işlenmemesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

• Trafik verileri, yalnızca Uygulamanın düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla toplanır. Bu veriler Hizmetin sağlanması için kesinlikle gereklidir ve bu verilerin işlenmesi için Kullanıcının rızası gerekli değildir.

• Kayıt verileri Kullanıcının Uygulamaya erişmesini ve Şirketin Hizmet sunmasını sağlamak amacıyla toplanır; bu verilerin toplanamaması durumunda Veri Sorumlusu, Hizmeti Kullanıcıya sunamaz. Dolayısıyla kayıt verilerinin işlenmesi, veri sahibinin onayını gerektirmez.

• İsteğe bağlı veriler, pazarlama ve profil oluşturma amaçlarıyla, yalnızca Kullanıcının rızası ile toplanır ve işlenir. Daha ayrıntılı olarak:

  1. Kullanıcının firma ünvanı, büyüklüğü, doğum yılı ve diğer isteğe bağlı veriler, Kullanıcı tarafından sağlandığı ve Kullanıcının önceden ilgili verilerin toplanmasına özel olarak izin verdiği durumlarda şu amaçla kullanılır:
    1. Kullanıcıya tanıtım ve ticari mesaj göndermek amacıyla. Veri sahibinin ilgili verilerin toplanmasına özel olarak izin vermemesi durumunda, Şirketten Kullanıcı tarafından satın alınmış ürünler ve hizmetler ile ilgili olduğu sürece pazarlama reklamlarının e-posta aracılığıyla gönderilebileceğini unutmayın.
    2. Kullanıcıya, Uygulama kullanımına bağlı olarak kişiselleştirilmiş ve hedefli tanıtım mesajları sağlamak amacıyla.

Bu nedenle, yukarıda i) maddesi altında açıklanan iki bilgi işleme faaliyet Kullanıcının faaliyete özel ve kesin rızası olmadan gerçekleştirilemez.
Veri sahibinin bu tür onaylardan birini veya birkaçını reddetmesi durumunda Veri Sorumlusu, Kullanıcıyla yönelik olarak ilgili faaliyetleri (pazarlama ve profil oluşturma) yürütemeyecektir.

Bunlara ek olarak, Uygulama aracılığıyla toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

• Kullanıcının taleplerini yanıtlamak ve karşılamak;

• İlgili yasalarda belirtilen yükümlülüklere uymak ve/veya yetkili makamlarca yapılan talepleri veya emirleri uygulamak.
Gelecekte verilerin yukarı belirtilen amaçlar dışındaki amaçlarla toplanacak olması durumunda, şeffaflığı ve Kullanıcının bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yeni amaçlara ilişkin yeterli bilgiyi Kullanıcıya sunmak ve gerekli durumlarda ilgili veri işleme faaliyeti için geçerli bir yasal dayanağın (Kullanıcının rızası gibi) olmasını sağlamaktan Şirket sorumlu olacaktır.

3. İŞLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ GÜVENLİĞİ
Kişisel veriler yukarıdaki amaçlara uygun olarak, geçerli mevzuatta belirlenen temel ilkelere göre yasal ve adil bir şekilde toplanır ve işlenir.
Özellikle kişisel verilerin kazayla ya da yasa dışı bir şekilde tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, izinsiz olarak açıklanması veya erişilmesi ya da daha genel olarak toplama amaçlarına uygun olmayan şekilde işlenmesi risklerini önlemek açısından verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasıyla, işleme faaliyetleri manuel ve elektronik olarak gerçekleştirilebilir.
Veri Sorumlusu, işleme faaliyetlerini yalnızca verileri bilmesi gereken ve usulüne uygun olarak yetkilendirilen çalışanlara ve personele, Şirket tarafından belirlenen talimatlara ve yürürlükteki veri koruma kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak verilere erişmek ve verileri işlemek üzere paylaşabilir.

4. VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI
Uygulama aracılığıyla toplanan kişisel veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacak veya üçüncü taraflara iletilmeyecektir.
Şirketin, verileri yukarıda listelenen amaçların yerine getirilmesine ilişkin olarak veya bunların yerine getirilmesi amacıyla gerekli hizmetleri yapmalarına olanak sağlamak için üçüncü taraf tedarikçiler veya iş ortakları (harici hizmet sağlayıcıları, barındırma sağlayıcıları, bilişim teknolojisi şirketleri vb.) ile paylaşması durumunda, ilgili üçüncü tarafları gerekli durumlarda kabiliyetleri, deneyimleri ve güvenilirliklerine göre veri işleyicisi olarak görevlendirmek ve söz konusu taraflara veri güvenliğine ilişkin özel talimatları sunmak Veri Sorumlusunun görevidir. Görevlendirilen veri işleyicilerinin güncel listesi, aşağıda belirtilen şekilde Şirkete yazılı bir talep gönderilmesiyle herhangi bir zamanda erişilebilir durumda olmalıdır.
Kullanıcıların kişisel verilerinin, bağlayıcı emir ve taleplerin yanı sıra, geçerli yasal hükümlere uymak amacıyla kamu veya adli makamlar gibi üçüncü taraflara aktarılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

5. VERİLERİN SAKLANMASI
Uygulama tarafından toplanan kişisel veriler, verilerin toplanma amacını yerine getirmek ve gerekli durumlarda Veri Sorumlusunun haklarını (kanunlarda belirtilen saklama süreleri ve kısıtlama hükümlerine uygun olarak) uygulamak veya korumak için gerekli olan süreden daha uzun olmamak kaydıyla ve her koşulda geçerli kanunlarda ve düzenlemelerde belirtilen süre sınırları dahilinde Kullanıcı kimliğinin belirlenmesini sağlayacak bir formatta saklanacaktır.
Özellikle, Kullanıcıdan toplanan ve profile uygun pazarlama amacıyla işlenen veriler 24 aydan daha uzun bir süre boyunca saklanmayacaktır;
yukarıdaki hükümlere göre artık gerekli olmayan veriler anonim hale getirilecektir.

6. VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMI
Uygulama aracılığıyla toplanan veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları dışına, veri sorumluları veya işleyicileri sıfatıyla hareket eden Prysmian Group'a ait şirketlere ve üçüncü taraflara aktarılabilir.
Verilerin AB dışı ülkelere aktarılacağı her durumda, ilgili kanunların gerektirdiği şekilde, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Standart Model Anlaşmaları veya diğer eşdeğer koruma maddelerinin kabulü yoluyla, belirli veri koruma güvencelerine tabi olacaktır.

7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kullanıcı, istediği zaman aşağıdakileri içeren haklarını kullanabilir:

a) Kişisel verilerine erişme; Veri Sorumlusunun izlediği amaçlara ilişkin kanıtlar elde etme; işleme faaliyetine dahil olan veri kategorilerini, verilerin kimlere açıklanabileceğini, geçerli saklama süresini, otomatik karar alma süreçlerinin var olup olmadığını öğrenme.

b) Kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme.

c) Kanunlarda belirtilen durumlarda verilerinin silinmesini talep etme.

d) Mümkün olduğunda verilerin işlenmesiyle ilgili kısıtlamaların uygulanmasını talep etme.

e) Veri Sorumlusuna sağlanan verilerin aktarılabilir duruma getirilmesini talep etme, diğer bir deyişle verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilen bir formatta almak ve yürürlükteki yasanın gerekli gördüğü bütün durumlarda, Şirket tarafından herhangi bir engel çıkarılmadan, bu tür verileri başka bir veri sorumlusuna aktarmak için;

f) Yetkili denetleyici kuruma şikâyette bulunma.

Bu hakları kullanmak veya daha fazla bilgi ve/veya açıklama için lütfen cableappTR@prysmian.com adresine e-posta gönderin.

8. VERİ SORUMLUSU
Veri Sorumlusu, genel merkezi Via Chiese 6 - 20126 Milan (İtalya) adresinde bulunan Prysmian S.p.A'dır.
Prysmian'ın Veri Koruma Görevlisine privacy@prysmian.com adresine yazarak ulaşılabilir.

9. POLİTİKA GÜNCELLEMESİ
Veri Sorumlusu, Gizlilik Politikasını zaman içerisinde uygun gördüğü şekilde ve yeni yasal hükümlere uymak ve/veya yeni hizmetleri dahil etmek üzere değiştirme ve/veya bütünleştirme hakkına sahip olacaktır.
Bu nedenle, her kullanıcının bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmesi önerilir.
prysmianlogo