Prysmian CableApp

Oversigt over indhold

 • Baggrund for beregninger
 • Beregning af energibesparende løsninger
 • Eksempler på beregning af bæredygtige løsninger

Baggrund for beregninger Top

Cable App bruger korrektionsfaktorer defineret i IEC 60364-5-52. Dette gør det muligt at skræddersy beregninger i henhold til udvidelsesmetoden, installationsdetaljer og kabelspecifikationer.

Følgende værdier anvendes som basis i beregningerne, disse er taget fra et udvalg af tabeller i IEC 60364-5-52 og er som følger:


Parametre Værdi
Temperatur i luft 30°C
Temperatur i jord/bakke 20°C
Standard installationsdybde (for kabler på bakke) 0.7m
Modstand i jord (for kabler på bakke) 2.5 K.m/W


Beregning for energibesparende løsningerTop

Følgende information er vejledende for energieffektivitet og danner grundlaget for beregningerne, der er foretaget i CableApp for at finde energibesparende løsninger.

Beregningerne er dybest set foretaget med faktorer, som vi har indtastet. Faktorer for elprisen kan ændres individuelt under "Indstillinger" i CableApp menuen, mens faktoren for CO2-udledning er angivet af Energistyrelsen.

Alle beregninger, der inkluderer potentielle besparelser på CO2 eller DKK i form af reduceret strømforbrug er kun vejledende. Prysmian Group påtager sig intet ansvar for fejl i beregningerne

I henhold til Joules lov vil en leder, der bærer elektricitet, altid generere varme (termisk energi). Den termiske energi, der produceres i et kabel, gives med følgende formel:

Ep = n/c • R • L • I² • t/1000

Ep produceret energi (energitab til varme i kablet ) [kWh]
n antal ledere (2 for en-fase/DC eller 3 for tre-fase)
c antal kabler per fase
R modstand i leder [Ω/km]
L kabel længde [km]
I spænding [A]
t Tid [h/timer]

Hvis et kabels tværsnit (S) øges, vil en virkning heraf være lavere modstand (R) i kablet ved samme spænding og et lavere energitab (EP). Denne energibesparelse kan konverteres til en besparelse i DKK eller reducerede CO2-emission.

Ved at øge kablets tværsnit vil kablet være noget dyrere, fordi et større kabel kræver flere materialer at producere, men installationen kan indtjene de øgede omkostninger ved følgende besparelser:

  - Lavere elregning
  - Nedsatte CO2-emission
  - Længere levetid for kablet i kraft af lavere kabeltemperatur
  - Bedre kapacitet i kablet til at modstå kortvarig stigning i spændingen
  - Mulighed for at øge spændingen i kredsløbet i fremtiden uden at udskifte kablet

En gældende regel er, at kabler ikke har samme spænding (l) på alle tidspunkter, da efterspørgslen efter elektricitet varierer hele dagen og året. Vi bruger derfor faktoren Gennemsnitlig spændingsniveau (I') svarende til 75% af l, men denne værdi kan ændres under "Indstillinger" i CableApp menuen.


  100% I (udnytter altid den fulde kapacitet)
  40% I (bolig)
  60% I (fælles område)
  75% I (industri)
  Andet% (andet)


Energibesparelsen (EA) ved at øge tværsnittet og reducere modstanden i kablet fra (R2) til (R1) vil således være:

EA = n/c • (R1-R2) • L • (%U • I)² • t/1000

Efter at energibesparelserne er beregnet, kan man yderligere beregne økonomiske besparelser i danske kroner (DKK) eller reducerede ACO2 emission ved en tilsvarende CO2. Du kan ændre faktoren for DKK/kWh (elpris) under ”Indstillinger” i CableApp menuen. Emissioner af Kg CO2 pr. Kg kWh (CO2-faktoren) er angivet i henhold til Energistyrelsens beregninger for Danmarks energimiks og kan ikke ændres. Standarden for elektricitetsprisen er angivet af Danmarks Statistiks gennemsnitlige elpris for 2019 og Energistyrelsens anbefalede faktor for Danmarks netto strømmix til 2020:
Strømprs 2,10 kr/kWh Kan ændres under indstillinger
CO2-emission 1,33 kg CO2/kWh Angivet af Energinet, kan ikke ændres

Sådan ændres strømprisfaktoren under "Indstillinger":
Eksempel på beregning af miljøvenlige løsningerTop

For at vise proceduren for beregningen vedlægger vi en gennemgang af beregningsmetoden i det givne eksempel:

System: 3-fase; L: 130 m; l: 268A
Kabeltype: FXQJ-EMC 1 kV
Installationsmetode: Metode E - I fri luft
App foreslår teknisk tværsnit: 95 mm² kobberleder

For at beregne besparelserne skal vi overveje ulemperne ved at øge tværsnittet til den næste mulige størrelse, dvs. fra 95 mm² til 120 mm².

Fra IEC 60228:


Kabeltværsnit Modstand   Kabeltværsnit Modstand
1.5 14.478   120.0 0.183
2.5 8.866   150.0 0.148
4.0 5.516   185.0 0.119
6.0 3.685   240.0 0.090
10.0 2.190   300.0 0.072
16.0 1.376   400.0 0.056
25.0 0.870   500.0 0.044
35.0 0.627   630.0 0.034
50.0 0.463   800.0 0.026
70.0 0.321   1000.0 0.021
95.0 0.231  

I dette tilfælde bruger formlen værdierne opnået fra tværsnittet af den tekniske opløsning (R1 = 95 mm²) og Eco-løsningen (R2 = 120 mm²). For enkelheds skyld antager vi, at kablerne fungerer ved ens temperaturer, mens i virkeligheden fungerer kablet med et lavere tværsnit ved højere temperaturer, end det med et større tværsnit. Beregningerne vil således være et konservativt skøn over den faktiske besparelse:

I beregningen antager vi årlig brug, hvor tid (t) er givet til 365 dage x 24 timer = 8760 timer.

Vi antager, at det gennemsnitlige brug (I') er 75% (standardværdien i appen, kan ændres under indstillinger).

Baseret på dette kan vi beregne årlige besparelser ved at øge tværsnittet fra 95 mm² til 120 mm² :EA = (n / c x (R95 - R120) x L x (% U x I ')² x t) / 1.000
= (3/1 x (0,231 - 0,183) x 0,13 x (0,75 x 268)² x 8.760) / 1.000
= 6.625 kWh

Desuden bruger vi energibesparelserne til at beregne besparelser i DKK og i CO2-emission.

ACO2 = 6.625 kWh x 0,52 kg CO2/kWh = 3.445 kg CO2 pr. år


prysmiangrouplogo