Prysmian
Prysmian
English version


Vilkår og betingelser

CableApp er udviklet til at opfylde brugernes behov i forbindelse med valg af kabeldimension for installation med Prysmian og Draka kabler. Dataene og resultaterne er kun vejledende.
Klik her for yderligere information.


Baggrund for beregninger

Cable App bruger korrektionsfaktorer defineret i IEC 60364-5-52. Dette gør det muligt at skræddersy beregninger i henhold til udvidelsesmetoden, installationsdetaljer og kabelspecifikationer.
Følgende værdier anvendes som basis i beregningerne, disse er taget fra et udvalg af tabeller i IEC 60364-5-52 og er som følger:


Parametre Værdi
Temperatur i luft 30°C
Temperatur ved energibesparelse 20°C
Temperatur i jord/bakke 20°C
Standard installationsdybde (for kabler på bakke) 0.7m
Modstand i jord (for kabler på bakke) 2.5 K.m/W

Energisparende beregning

Energibesparelse og -omlægning er presserende emner, der vokser hvert år. Elregningen er blevet en større post på budgettet, der holdes øje med. At slukke for lyset og skrue ned for varmen er halvdelen, men en oprindelig energibesparende investering, der betaler sig over et par år - kan sikre et langsigtet og håndgribeligt økonomisk afkast.
Et større kabeltværsnit vil være dyrere og en klar investering. Men virkningen heraf vil være lavere modstand og energitab i kablet ved samme spænding. Dette kan konverteres til en besparelse i kroner og CO2-emission, så installationen bliver rentabel i kraft af:

CableApp er Prysmian Groups gratis smartphone app til beregning og valg af kabeldimension til enhver type installation op til 1 kV. Alle beregninger oplyser den årlige energibesparelse i kroner og CO2 udledning ved at benytte det bedste eller et større tværsnit fremfor det essentielle kvadrat til en given installation.

Med den traditionelle beregningsmetode, hvor det essentielle eller mindste kabeltværsnit vælges, sikres den laveste installationsomkostning, men denne beregning tager ikke hensyn til årlige eller samlede levetidsomkostninger for installationen. Målet med en totalberegning er at minimere levetidsomkostninger for kabler og at reducere emissioner på grund af tab i kabler.


Dine faktorer

Ved beregning med CableApp, kan du selv ændre i følgende parameter under menupunktet ”Indstillinger”, så du får en retvisende energibesparelse ved valg af et større kabeltværsnit.

Elpris pr. kWh 2,75 kr. Kan ændres under menupunktet ”Indstillinger”
Gennemsnitlig forbrug 40% Kan ændres under menupunktet ”Indstillinger”

Et kabel har ikke samme strømbelastning på alle tidspunkter, da efterspørgslen efter elektricitet varierer hele dagen og året. Appen beregner derfor med en faktor for gennemsnitlig belastning (gB). Denne værdi kan ændres til for eksempel:

- 100% (fulde kapacitet)
- 75% (industri)
- 60% (fælles område)
- 40% (bolig)
- X% (andet)

Energisparende beregningsgrundlag

I henhold til Joules lov vil en leder, der bærer elektricitet, altid generere varme (termisk energi). Og hvis et kabels tværsnit øges, vil en virkning heraf være lavere modstand (R) i kablet ved samme spænding og et lavere energitab (EP). Denne energibesparelse kan konverteres til en besparelse i DKK eller reducerede CO2-emission.

Den termiske energi, der produceres i et kabel, gives med følgende formel:

Ep = n/c x R x L x I² x t/1000

Ep produceret energi (energitab i varme i kablet) kWh
n antal ledere (2 for en-leder DC eller 3 for tre-fase)
c antal kabler pr. Fase
R modstand i leder (Ω/km)
L kabellængde (km)
I strømbelastning (A)
t tid (timer)
gB gennemsnitlig belastning

Beregningen benytter en faktor for den gennemsnitlig belastning (gB) svarende til en procentsats af strømbelastningen (l). Energibesparelsen (EA) ved at øge tværsnittet og reducere modstanden i kablet fra (R2) til (R1) vil således være:

EA = n/c x (R1-R2) x L x (% gB x I)² x t/1000

Efter at energibesparelserne er beregnet, kan man yderligere beregne økonomiske besparelser i danske kroner (DKK) eller reducerede ACO2 emission ved en tilsvarende CO2.

CO2 faktoren er sat til 0,14 kg CO2/kWh i henhold til Energistyrelsens beregning fra 2021 og kan ikke ændres i appen. Denne angiver den gennemsnitlige CO2 emission i kg pr. kWh i henhold til Danmarks årlige energimix.


Eksempel på energibesparende beregning

For at vise proceduren for beregningen vedlægger vi en gennemgang af beregningsmetoden i det givne eksempel:

Applikation: 1 kV, I fri luft metode E, enkelt kredsløb

Kabeltype: RZ1-K 0,6/1 kV Dca

System: 3-fase, længde 130 meter, strømbelastning 268 A, korrektionsfaktor 1

Resultat: Essentielle tværsnit 95 mm², bedste tværsnit 120 mm² og større tværsnit 150 mm²

For at beregne energibesparelsen ved at øge tværsnittet benyttes formlen EA, der udregner forskellen i ledermodstand (R1-R2) hvor R1 = 95 mm² og R2 = 120 mm². Alle energibesparende beregninger vil være et konservativt skøn over den faktiske besparelse, da der udelukkende beregnes med ledermodstand ved en omgivelsesmodstand på 20°C for alle tværsnit.

Kabeltværsnit Ledermodstand
1,5 12,10
2,5 7,410
4,0 4,610
6,0 3,080
10,0 1,830
16,0 1,150
25,0 0,727
35,0 0,424
50,0 0,387
70,0 0,268
95,0 0,193
 
Kabeltværsnit Ledermodstand
120,0 0,153
150,0 0,124
185,0 0,099
240,0 0,075
300,0 0,060
400,0 0,047
500,0
630,0
800,0
1000,0

I beregningen antager vi årligt forbrug, hvor tid (t) er givet til 365 dage x 24 timer = 8.760 timer.

Beregningen benytter en gennemsnitlig belastning (gB) svarende til 40% af strømbelastningen (l).

Baseret på dette kan vi beregne den årlige besparelse ved at øge tværsnittet fra 95 mm² til 120 mm² således:

  1. Energi besparelse: EA = n/c x (R95 - R120) x L x (% gB x I)² x t /1000
    = (3/1 x (0,193-0,153) x 0,13 x (0,4 x 268)² x 8.760/1.000 = 1.570 kWh årligt
  2. Økonomisk besparelse: 1.570 kWh x 2,75 kr. = 4.319 kr. årligt
  3. Klima besparelse: ACO2 = 1,570 kWh x 0,14 kg CO2/kWh = 220 kg CO2 årligt

Forbehold

Ovenstående informationer er vejledende for beregningerne, der er foretaget i CableApp for at finde energibesparende løsninger.

Beregningerne foretages med faktorer, som vi har opstillet, indtastet eller stiller til rådighed. Alle beregninger, der inkluderer potentielle besparelser på CO2 eller kroner i form af reduceret strømforbrug er kun vejledende. Prysmian Group påtager sig intet ansvar for fejl i beregningerne.Fordele

Energibesparelse kan være at slukke for lyset eller skrue ned for varmen. Men en oprindelig energibesparende investering, der betaler sig over et par år, er ligeledes rentabel.
Download Dansk version
Download for English version.


prysmianlogo